Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dofinansowania ze środków GFOŚiGW kosztów modernizacji źródła ciepła lub budowy nowego źródła ciepła w budynkach na terenie gminy Olesno. 

                                                                                          Załącznik Nr 2 do  Uchwały Nr XLI/252/09
                                                                                                          Rady Miejskiej w Oleśnie
                                                                                                          z dnia 10 czerwca 2009r.
 
 
 
Regulamin dofinansowania
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kosztów modernizacji źródła ciepła lub budowy nowego źródła ciepła w budynkach na terenie gminy Olesno
 
§ 1
1.      Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwany dalej „Funduszem Gminnym” działa na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902).
2.      Środki Funduszu są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
§ 2
1.      Środki Funduszu Gminnego są wydatkowane na dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła lub budowy nowego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach, znajdujących się na terenie Gminy Olesno w ramach środków przeznaczonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2.      Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub mieszkania oraz posiadające własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a także wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Olesno.
3.      Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji.
 
 
§ 3
1.      Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez:
a)      zainstalowanie niskoemisyjnych urządzeń grzewczych ogrzewanych paliwem ciekłym lub gazowym
b)      zainstalowanie ogrzewania elektrycznego oraz wykorzystanie do ogrzewania źródeł energii odnawialnej (np. pompa ciepła)
c)      zlikwidowanie wszystkich tradycyjnych palenisk węglowych w istniejących domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i w mieszkaniach.
2. Wnioskodawca zaświadcza, że nie posiada drugiego źródła ciepła w postaci kotła węglowego, z wyłączeniem przypadku, w którym do niskoemisyjnego kotła węglowego montowane jest źródło energii odnawialnej (np. pompa ciepła).
 
§ 4
 1. Wymagane dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w §2 pkt.1:
 • wniosek o dofinansowanie z GFOŚiGW kosztów modernizacji źródła ciepła
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem lub mieszkania zlokalizowanego na terenie gminy Olesno, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (odpis księgi wieczystej, w przypadku wspólnoty dodatkowo wypis z rejestru gruntów).
  W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty.
 • oryginał faktury VAT lub rachunek wystawiony przez wykonawcę dokonującego modernizacji źródła ciepła
 • potwierdzenie demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie go do punktu skupu złomu
 
oraz dokumenty stosowne do dokonanego zadania:
 
      a) modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie gazowe:
 
 • pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w przypadku wymiany istniejącego kotła węglowego na kocioł gazowy
 • deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – kotła grzewczego (CE lub B)
 • przedłożenie informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych
 • protokół odbioru sporządzony przez wykonawcę ogrzewania gazowego
 • protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego
 • umowę sprzedaży gazu ziemnego z dostawcą
 
b)      modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie olejowe:
·        przedłożenie informacji o nie zgłoszeniu uwag przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie przyjęcia zgłoszenia wymiany kotła węglowego na kocioł olejowy
·        deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – kotła grzewczego (CE lub B)
·        protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu ogrzewania olejowego
·        protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego
 
c)   modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie biomasą:
-     przedłożenie informacji o nie zgłoszeniu sprzeciwu przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie przyjęcia zgłoszenia wymiany kotła węglowego na kocioł ekologiczny na biomasę.
-     deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – kotła grzewczego (CE lub B),
-     świadectwo badania na “znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydanie przez Instytucję posiadającą akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji,
-     opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku - w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego,
-     protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu ogrzewania,
-         protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego.
 
      d)   modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie elektryczne:
·        protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu ogrzewania elektrycznego
 
e) modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej:
·        pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie w przypadku zabudowy pompy ciepła,
·        przedłożenie informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych
·        protokół odbioru instalacji wystawiony przez wykonawcę montażu
 
 
§ 4
1.      Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok.
2.      Kompletne wnioski są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Olesna według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego aż do wyczerpania posiadanych środków Funduszu Gminnego przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
3.      W przypadku wyczerpania środków w danym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nie rozpatrzone wnioski będą rozpatrywane ponownie w roku następnym.
4.      Gwarancją przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy, o udzielenie dofinansowania ze środków GFOŚiGW.
 
 
§ 5
1.      Przed wypłatą dofinansowania Gmina dokona sprawdzenia wykonania zadania związanego z modernizacją źródła ciepła na nieruchomości wnioskodawcy.
2.      Kwota dofinansowania wynosi do 30% kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
- w przypadku wymiany pieca w mieszkaniu nie więcej niż 1 000 zł
- w przypadku wymiany pieca w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym nie więcej niż 2 000 zł
 
§ 6
1.      Osoby, które podpisały umowę dofinansowania, a które z własnej winy nie wywiązały się z wykonania zadania nie mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w ciągu następnych dwóch lat. 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 2009-06-10
Metryczka
 • opublikowano:
  17-08-2009 12:38
  przez: Karolina Wiktor
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×