Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektoniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Olesno uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: 
http://bipfin.plocman.com/iboi/index.php?kod_jedn=829101bfbfa39fe740f9e6ad316151b8

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Gminy w Oleśnie akceptuje formaty poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu.

W szczególności przy danych tekstowych lub tekstowo-graficznych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (openoffice 2) a także zapisane w formatach: .txt,.rtf,.pdf,.doc.
Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif,.tif,.png,.svg, dla danych skompresowanych: .zip,.gz,.rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony Urzędowi Gminy Olesno zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dysku CD lub urządzeniu typu Pen Drive. Urzędowe poświadczenie odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane w godzinach pracy urzędu.

Inne wymagania:
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
3) zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Olesno zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego urzędu. 

Szablony wniosków i podań akceptowane przez urząd wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej.

 

informację wytworzył(a): Karolina Kudełko
za treść odpowiada:
data wytworzenia: 2008-05-13
Metryczka
  • opublikowano:
    13-05-2008 10:26
    przez: Teresa Skrzydło
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×