Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/107/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Olesno .

U c h w a ł a Nr XII/107/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy Olesno .

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 154 , poz.1800 , z 2002 r .Nr 25 , poz. 253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 80, poz.717, 720 i 721 ) Rada Miejska

u c h w a l a :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości , oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 219/35 i 220/36 , położonej w Łowoszowie przy ul.Krzywej, nieruchomość gruntową niezabudowaną , oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 222/34 o pow. 0,0252 ha i działka nr 223/34 o pow.0,0638 ha, położoną w Łowoszowie przy ul. Krzywej .

§ 2

Zobowiązać Burmistrza Olesna do dokonania czynności prawnych związanych ze sprzedażą wymienionej nieruchomości w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn.zm.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 29 październik
Metryczka
  • opublikowano:
    31-10-2003 09:23
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×