Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XIII/109/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2003 r.

UCHWAŁA Nr XIII/109/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586) oraz art.109 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz.1611) - Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1

Rada Miejska w Oleśnie postanawia dokonać zmiany w Uchwale nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2003r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2003 rok oraz w załącznikach nr 1, nr 2, nr 5 - wprowadzając zmianę dochodów i wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

W wyniku korekty budżet Gminy na 2003 rok przedstawia się następująco:

   - dochody - 24.649.180,75

   - przychody - 5.982.402,00

   - wydatki - 28.966.117,75

   - rozchody - 1.665.465,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIII/109/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

1. Zestawienie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków z jednoczesną zmianą układu wykonawczego budżetu na rok 2003.

I. Zwiększyć dochody o kwotę 121 232

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 40 520

Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 520

§ 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 40 520

Dział 758 – Różne rozliczenia 15 000

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 15 000

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 15 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie 665

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 622

§ 201 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami 622

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 43

§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 43

Dział 851 – Ochrona zdrowia 50 000

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000

048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 000

Dział 853 – Opieka społeczna 13 047

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe 11 755

§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 11 755

Rozdz. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 292

§ 201 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami 1 292

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000

§ 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 2 000

II. Zmniejszyć dochody 157 654

Dział 853 – Opieka społeczna 157 654

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 109 654

§ 201 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami 109 654

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 48 000

§ 201 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami 48 000

 

III . Zmniejszyć wydatki o kwotę 411 834

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 90

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 90

Dział 600 – Transport i łączność 65 000

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 65 000

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 000

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 38 000

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000

§ 4270 – zakup usług remontowych 30 000

Dział 750 – Administracja publiczna 151 090

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 090

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 090

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 150 000

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 520

§ 4260 – zakup energii 12 480

§ 4430 – różne opłaty i składki 65 000

Dział 853 – Opieka społeczna 157 654

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 109 654

§ 3110 – świadczenia społeczne 107 793

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 1 861

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 48 000

§ 3110 – świadczenia społeczne 48 000

IV. Zwiększyć wydatki o kwotę 375 412

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 90

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 90

Dział 600 – Transport i łączność 65 000

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 65 000

§ 4270 – zakup usług remontowych 45 000

§ 4300 – zakup usług pozostałych 20 000

Dział 750 – Administracja publiczna 106 365

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 090

§ 4440 – odpisy na ZFŚS 1 090

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 105 275

§ 4300 – zakup usług pozostałych 26 235

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 3 000

§ 4440 – odpisy na ZFŚS 1 040

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 000

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 38 000

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 17 000

§ 4300 – zakup usług pozostałych 11 500

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15 665

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 622

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 622

Rozdz. 80110- Gimnazja 15 000

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 43

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 43

Dział 851 – Ochrona zdrowia 50 000

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000

§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 8 000

§ 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 7 100

§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11 700

§ 2950 – wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 10 000

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 850

§ 4440 - odpisy na ZFŚS 50

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300

Dział - 853 – Opieka społeczna 1 292

Rozdz. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 292

§ 3110 – świadczenia społeczne 1 292

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000

§ 4300 – zakup usług pozostałych 30 000

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 50 000

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 000

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 3 000

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2 000

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansów publicznych 14 000

1. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie;

zmniejszenie dotacji na zadania zlecone dla działu 853 – Opieka społeczna ( spadek w kwocie ogółem – 157.654);

- rozliczenie wydatków na wyprawki szkolne – kwota +43zł(dopłata do już poniesionych wydatków); dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej(awans zawodowy nauczycieli) – w kwocie +622zł;

zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe w kwocie +11.755zł oraz na wypłatę szkód suszowych w kwocie 1.292 zł;

pismo Ministra Finansów: – Nr ST5-4820-34g/2003 przyznanie części oświatowej subwencji z rezerwy w kwocie 15.000zł;

- dotacja z Zarządu Województwa w kwocie 2 000zł na realizację imprez kulturalnych,

- wystąpienia Kierowników wydziałów U.M. o dokonanie zmian /przeniesień wydatków/;

- wniosek Skarbnika gminy – zmiany wynikające z oceny stopnia realizacji zadań i konieczności korekty planu dochodów i wydatków;

W wyniku dokonanej zmiany Dochody i Wydatki zmniejszą się o kwotę 36.422zł.

Sporządził; JJ/JJ

 

 

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003 r.
Metryczka
 • opublikowano:
  17-12-2003 14:20
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×