Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/114/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Olesno na rok 2004.

Uchwała Nr XIII/114/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Olesno na rok 2004.

Na postawie art. 18 , ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz na podstawie art. 15, i art.19, pkt 1, lit. “a” i pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840 ) Rada Miejska

u c h w a l a :

§ 1

 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż produktów rolno-spożywczych
 2. i artykułów przemysłowych w wysokości - 15,00 zł.

 3. Ustalona opłata obowiązuje za każde 6 m2 powierzchni targowej, a za zajęcie
 4. każdych następnych 6 m2 pobiera się wielokrotność stawki podstawowej.

 5. Ustalona opłata targowa obliczona na podstawie ust. 2 nie może przekroczyć kwoty 579,32 zł dziennie.

§ 2

 1. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci.
 2. Inkasentem opłaty targowej jest dzierżawca targowiska.
 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 40 % wpływów brutto z zebranych opłat targowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/ 13 / 02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Olesno na rok 2003.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Ehrenfrid Dittmann

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003 r.
Metryczka
 • opublikowano:
  18-12-2003 08:27
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×