Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/113/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

Uchwała XIII/113/03

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 , Nr 200 , poz. 1683 , z 2003r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz.1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 , Nr 203 , poz. 1966) Rada Miejska

 

uchwala co następuje :

§ 1

Wielkość podatku od środków transportowych określa się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

Załącznik do Uchwały Nr XIII/113/03

Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

do 1995r. włącznie

od 1996r.

Spełnia normy EURO

lub posiada katalizator

pozostałe

Spełnia normy EURO

lub posiada katalizator

pozostałe

od 3,5t. do 5,5t. włącznie

 

510 zł

560 zł

470 zł

520 zł

powyżej 5,5t. do 9t. włącznie

720 zł

940 zł

680 zł

900 zł

powyżej 9t. i poniżej 12t.

940 zł

1.150 zł

900 zł

1.110 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t:

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym

za równoważne.

O liczbie osi jezdnych z innymi

systemami zawieszenia.

2 osie

3 osie

4 osie

i więcej

2 osie

3 osie

4 osie

i więcej

od 12t. do 18t. włącznie

 

1.160 zł

1.380 zł

1.800 zł

1.260 zł

1.480 zł

1.900 zł

powyżej 18t. do mniej niż 29t.

1.320 zł

1.620 zł

1.850 zł

1.420 zł

1.720 zł

1.980 zł

od 29t.

1.480 zł

1.860 zł

2.090 zł

1.580 zł

1.960 zł

2.452,8 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t:

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

do 1995r. włącznie

od 1996r.

Spełnia normy EURO

lub posiada katalizator

pozostałe

Spełnia normy EURO

lub posiada katalizator

pozostałe

od 3,5t. do 5,5t. włącznie

 

1.020 zł

1.120 zł

1.000 zł

1.100 zł

powyżej 5,5t. do 9t. włącznie

1.060 zł

1.160 zł

1.040 zł

1.140 zł

powyżej 9t. i poniżej 12t.

1.100 zł

1.200 zł

1.080 zł

1.180 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12t:

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym

za równoważne.

O liczbie osi jezdnych z innymi

systemami zawieszenia.

2 osie

3 osie i więcej

2 osie

3 osie i więcej

od 12t. i poniżej 18t.

 

1.060 zł

1.480 zł

1.170 zł

1.590 zł

od 18t. i poniżej 31t.

1.270 zł

1.690 zł

1.380 zł

1.800 zł

od 31t. do mniej niż 40t.

1.480 zł

1.830,48 zł

1.937,76 zł

1.830,48 zł

od 40t.

1.690 zł

2.110 zł

1.937,76 zł

2.548,65 zł

 

 

 

5. Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12t:

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

 

Przyczepy i naczepy

do 1995r. włącznie

od 1996r.

od 7t. i poniżej 12t.

 

1.060 zł

1.100 zł

6. Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t:

 

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

O liczbie osi jezdnych z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym

za równoważne.

O liczbie osi jezdnych z innymi

systemami zawieszenia.

1 oś

2 osie i więcej

1 oś

2 osie i więcej

od 12t. i poniżej 18t.

 

1.060 zł

1.160 zł

1.160 zł

1.360 zł

od 18t. do 36t. włącznie

1.170 zł

1.270 zł

1.370 zł

1.447,84 zł

powyżej 36t. i poniżej38t.

1.200 zł

1.380 zł

1.400 zł

1.447,84 zł

38t. i więcej

1.300 zł

1.490 zł

1.447,84 zł

1.690 zł

7. Autobusy:

 

 

Ilość miejsc

do siedzenia

Autobusy

do 1995r. włącznie

od 1996r.

Spełnia normy EURO

lub posiada katalizator

pozostałe

Spełnia normy EURO

lub posiada katalizator

pozostałe

mniej niż 30 miejsc

 

1.260 zł

1.360 zł

1.220 zł

1.320 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

 

1.680 zł

1.790 zł

1.640 zł

1.740 zł

 

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    18-12-2003 08:12
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×