Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XIII/110/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu i pożyczki krótkoterminowej na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego 2004.

UCHYLONA !

U C H W A Ł A Nr XIII/110/03

Rady Miejskiej w O L E Ś N I E

z dnia 10 grudnia 2003r.

      

      

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu i pożyczki krótkoterminowej na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego 2004.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1

Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Burmistrz Olesna może samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2004 deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.
Metryczka
 • opublikowano:
  16-12-2003 12:09
  przez: Justyna Tomys
 • zmodyfikowano:
  04-03-2004 10:55
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×