Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia IV

IV. WYNIKI ANALIZY SWOT

Celem analizy SWOT jest zebranie i przedstawienie w uporządkowany sposób informacji, na podstawie których będą się kształtowały warianty strategicznych scenariuszy rozwoju. Zestawienie silnych stron daje obraz atutów gminy, zestawienie słabych ukazuje skalę problemów. Na ich bazie można określić możliwości gminy, a więc szanse rozwojowe, jak również obszary problemowe, stanowiące zagrożenia na drodze rozwoju.MOCNE STRONY

Sfera społeczna i kulturalna Sfera ekonomicznai rolnictwa Sfera ochrony środowiska Sfera ładu przestrzennego
1. Osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, sportowe i kulturalne oraz stała współpraca z partnerskim miastem Arnsberg.2. Występowanie obiektów zabytkowych w tym tematycznych szlaków turystycznych.3. Cykliczne imprezy turystyczne i sportowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.4. Duża liczba amatorskich grup artystycznych i animatorów kultury.5. Poczucie tożsamości regionalnej i zdolności do mobilizacji społecznej.6. Wysoka podaż kwalifikowanej siły roboczej.7. Poszanowanie do rzetelnej i sumiennej pracy. 1. Dostępne tereny do rozwoju funkcji przemysłowych i mieszkaniowych.2. Nowoczesne linie telefoniczne.3. Baza surowców naturalnych dla potrzeb lokalnych.4. Wolne obiekty budowlane do natychmiastowego zagospodarowania.5. Bliska lokalizacja atrakcyjnych rynków zbytu towarów i usług.6. Wysoka kultura rolna, a za tym i wydajność, mimo przeciętnych warunków glebowych.7. Wysoki poziom mechanizacji gospodarstw rolnych, dobry stan budynków inwentarskich.8. Znaczny udział terenów leśnych stanowiących bazę leśnictwa produkcyjnego i rozwoju rekreacji. 1. Niewielki stopień zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.2. Kompleksowo rozwiązana gospodarka odpadami.3. Wysoki potencjał środowiska przyrodniczego dla rozwoju kwalifikowanych form turystyki i rekreacji (turystyka piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo, myślistwo).4. Bogata sieć wód powierzchniowych i otwartych zbiorników wodnych, przydatnych do celów rekreacyjnych. 1. Dobre położenie logistyczne i komunikacyjne gminy.2. Dobre uzbrojenie w sieci : -elektroenergetyczną, -telekomunikacyjną, -wodociągową.3. Wysoki współczynnik powierzchni użytkowej mieszkań na 1 mieszkańca gminy.
SŁABE STRONY


Sfera społecznai kulturalna Sfera ekonomiczna i rolnictwa Sfera ochrony środowiska Sfera ładu przestrzennego
1. Brak promocji walorów przyrodniczo – krajobrazowych, turystyki i sportu.2. Niski przyrost naturalny.3. Niskia frekwencja na imprezach kulturalnych.4. Brak stałej ekspozycji w Muzeum Oleskim – obrazującej dorobek materialny i bogactwo historyczne Ziemi Oleskiej. 5. Zbyt małe wyposażenie placówek szkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne, brak opieki zdrowotnej w szkołach.6. Brak nowoczesnego zaplecza sportowo - rekreacyjnego i rehabilitacyjnego. 1. Brak kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe. 2. Brak organizacji wspierających rozwój gospodarczy.3. Brak wystarczającej ilości ofert pracy.4. Dekapitalizacja urządzeń melioracyjnych.5. Niska jakość gleb nie stwarza znaczących możliwości rozwojowych.6. Niski udział pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich.7. Brak rezerw kapitałowych.8. Słabe zorganizowanie producentów rolnych.9. Brak grup producenckich.10.Brak bazy przetwórstwa rolno – spożywczego.11. Brak atrakcyjnego produktu, w szczególności agroturystycznego. 1. Brak kompleksowo rozwiązanej gospodarki ściekowej w mieście i gminie.2. Zły stan sanitarny wód powierzchniowych, zanieczyszczenie powietrza i gleby. 3. Brak sprawnych systemów sanitarnych na wsi.4. Brak nowoczesnych systemów unieszkodliwiania odpadów. 1. Brak obwodnic miasta Olesna.2. Słaba jakość dróg lokalnych, krajowych i wojewódzkich.3. Brak powszechnego dostępu do sieci gazowej.4. Dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych, szczególnie w mieście.5. Brak koncepcji rozwoju budownictwa mieszkaniowego.SZANSE

Sfera społecznai kulturalna Sfera ekonomicznai rolnictwa Sfera ochrony środowiska Sfera ładu przestrzennego
1. Wykorzystanie atrakcyjnych obszarów dla rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych.2. Wprowadzenie reformy oświatowej.3. Restrukturyzacja służby zdrowia.4. Stała promocja miasta i gminy poprzez wysoki poziom imprez turystycznych i sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. 1. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna umożliwiająca zwiększenie napływu kapitału zagranicznego i krajowego wspierającego inwestycje.2. Pozycja Olesna jako centrum rozwojowego powiatu.3. Kontakty zawodowe nawiązane przez ludzi pracujących sezonowo za granicą.4. Ogólne walory miasta i gminy, w tym występowanie łatwo dostępnych terenów przemysłowych.5. Rozwój drobnej przedsiębiorczości produkcyjno-usługowej, ukierunkowanej na obsługę funkcji rolniczej i turystycznej. 6. Tereny przydatne dla rozwoju funkcji żywieniowych (rolnictwo zintegrowane).7. Tworzenie sprzyjających warunków do zakładania grup producenckich8. Poziom oleskiego rolnictwa jako podstawa poprawy procesów restrukturyzacji, modernizacji i dostosowania do reguł rynkowych.9. Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich. 1. Państwowa polityka zachęt ekonomicznych stwarzających warunki do zachowań proekologicznych.2. Prawna ochrona najwartościowszych obszarów z przyrodniczego i krajobrazowego punktu widzenia.3. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na ochronę środowiska. 1. Wykorzystanie wsparcia finansowego pochodzącego ze środków Unii Europejskiej.2. Istniejąca sieć dróg jako baza do tworzenia nowoczesnego systemu komunikacji.3. Polityka kredytowa i podatkowa państwa wspierająca budownictwo mieszkaniowe.4. Gazyfikacja miasta i gminy w zakresie sieci wysokoprężnej.ZAGROŻENIA


Sfera społecznai kulturalna Sfera ekonomiczna i rolnictwa Sfera ochrony środowiska Sfera łady przestrzennego
1. Zaawansowany proces starzenia się ludności, szczególnie na wsi.2. Redukcja zatrudnienia w służbie zdrowia, kulturze, oświacie i sposób finansowania tych placówek.3. Niekorzystne trendy demograficzne, emigracja wykształconej młodzieży. 4. Brak środków na utrzymanie dziedzictwa kultury.5. Likwidacja placówek oświatowych.6. Utrzymujący się niski poziom wykształcenia społeczeństwa. 1. Powolna prywatyzacja majątku państwowego i komunalnego.2. Wysoka inflacja.3. Dalszy wzrost bezrobocia.4. Stagnacja gospodarcza gminy.5. Niski poziom płac.6. Niski wskaźnik bonitacji użytków rolnych.7. Spadek eksportu produktów rolnych. 1. Oddalenie się daty wejścia do Unii Europejskiej.2. Pogarszający się stan środowiska naturalnego. 1. Spadek wskaźnika powierzchni użytkowej w m2 na jedną osobę. 2. Pogorszenie bezpieczeństwa na drogach.
Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2003 13:50
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×