Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia VI

VI. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY


Zdefiniowane dla gminy kierunki rozwoju oraz cele strategiczne są podporządkowane pewnej „filozofii” prowadzenia rozwoju gminy. Przyjęte kierunki łączą w sobie zadania z różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Strategię rozwoju podporządkowano głównym kierunkom, które można zdefiniować w postaci wizji do jakiej będzie zmierzała gmina w przyszłości.
Planuje się, że Gmina Olesno będzie w przyszłości:
- gminą dobrze wykształconego społeczeństwa;
- gminą o wysokim potencjale gospodarczym;
- gminą o wysokim standardzie życia;
- gminą zrównoważonego rozwoju;
- gminą efektywnego rolnictwa i nowoczesnej wsi;
- gminą z nowoczesnym zapleczem sportowo – rekreacyjnym;
- gminą decydującą o własnej tożsamości.

A Gmina dobrze wykształconego społeczeństwa

1. Stałe podnoszenie jakości procesu edukacyjnego, poziomu kształcenia językowego i informatycznego.
2. Stała diagnoza potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej.
3. Stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4. Działania na rzecz rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej, technicznej i socjalnej placówek oświatowych.
5. Wychowanie ukierunkowane na pełny rozwój osobowości ucznia i przygotowanie go do życia z innymi i dla innych.
6. Działania profilaktyczne – przeciwdziałanie rozwojowi agresji i narkomanii wśród młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
7. Wychowanie młodego pokolenia do społeczeństwa wielokulturowego i do nowego obywatelstwa Europy.
8. Promocja placówek oświatowych, podejmowanie współpracy z partnerami zagranicznymi.
9. Opracowanie racjonalnej polityki oświatowej.


B Gmina o wysokim potencjale gospodarczym


1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
2. Rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji myśliwskiej.
3. Wprowadzenie systemu preferencji organizacyjno – ekonomicznych i podatkowych dla inwestujących.
4. Działania na rzecz budownictwa mieszkaniowego:
- wyznaczenie nowych terenów,
- wykonanie infrastruktury.
5. Zapewnienie miejsc pracy i perspektyw podnoszenia jakości życia.
6. Gazyfikacja Miasta i Gminy wraz z możliwością rozbudowy sieci o przyległe do granic miasta sołectwa.
7. Kreowanie racjonalnej polityki podatkowej i stosowanie innych zachęt inwestycyjnych.
8. Stała promocja i reklama gminy.

C Gmina o wysokim standardzie życia

1. Działania na rzecz budowy obwodnic miasta, nowych bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych i budowy nowych dróg gminnych.
2. Poprawa standardów zamieszkania i wypoczynku.
3. Wspomaganie działań służących poprawie ochrony zdrowia poprzez: organizowanie badań mamograficznych w gminie, opieki zdrowotnej w szkołach.
4. Zagospodarowanie mienia komunalnego w związku z narastającymi problemami ludzi starszych i upośledzonych, celem organizowania i prowadzenia zakładów opiekuńczych.
5. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój infrastruktury społecznej ponad lokalnej zapewniającej pełnienie funkcji powiatowych i realizację intelektualnych aspiracji mieszkańców.
6. Rozbudowa i modernizacja placówek opiekuńczych.

D Gmina zrównoważonego rozwoju

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami.
3. Systemowe rozwiązanie gospodarki energetycznej.
4. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej.
5. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę czystości wód powierzchniowych, powietrza i gleby.

E Gmina efektywnego rolnictwa i nowoczesnej wsi

1. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu rolno – spożywczego, małych i średnich
przedsiębiorstw.
3. Wspomaganie działań w procesie dostosowawczym rolnictwa do warunków Unii Europejskiej:
- obszarowa restrukturyzacja,
- wspomaganie tworzenia struktur organizacji rolniczych,
- dostosowywanie istniejących elementów obsługi rolnictwa do zmieniających
się wymogów sanitarnych i zdrowotnych,
- i inne.
4. Utrzymanie stanu i poprawa potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
- stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu gospodarstw ekologicznych,
- pomoc w utrzymywaniu urządzeń melioracyjnych i wodnych.

F Gmina z nowoczesnym zapleczem sportowo – rekreacyjnym

1. Rozwój bazy sportowej i turystyczno – rekreacyjnej:
- kryta pływalnia z gabinetem odnowy biologicznej i rehabilitacji,
- sale gimnastyczne,
- ścieżki rowerowe,
- boisko wielofunkcyjne.
3. Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,
budowa zbiornika retencyjnego (Walce, adaptacja Wilcze Doły, Glinianki Wysoka)
dla potrzeb turystyki zorganizowanej.

G Gmina decydująca o własnej tożsamości

1. Adaptacja budynku zabytkowego na ulicy Jaronia, celem zlokalizowania tam Muzeum Regionalnego.
2. Renowacja Pomnika Ofiar Faszyzmu w Wysokiej.
3. Remont i modernizacja obiektów realizujących zadania z zakresu kultury (MDK,
Biblioteka).
4. Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez:
- otaczanie opieką twórczości ludowej,
- sprawowanie mecenatu nad „młodymi talentami”.
4. Zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez organizowanie koncertów, wystaw, spotkań autorskich , odczytów, imprez rozrywkowych i okolicznościowych.
6. Organizacja wystaw stałych i czasowych.
7. Gromadzenie, przechowywanie, inwentaryzowanie i udostępnianie dóbr kultury w
zakresie archeologii, historii i etnografii.
8. Zabezpieczenie funkcji społecznych i kulturalnych w miejscowościach, które w wyniku
wprowadzenia reformy oświaty utraciły swój statut.
Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2003 13:54
    przez: Justyna Tomys
  • zmodyfikowano:
    01-10-2003 15:23
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×