Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wstęp

I. WSTĘP

1. „Strategia Rozwoju Gminy Olesno”, stanowiąca podstawę realizacji polityki rozwojowej, jest przejawem woli społeczności całego regionu do osiągania wspólnych celów, przedstawionych w kształcie działań, które można obiektywnie ocenić. Formułowana jest w postaci koncepcji systemowego działania na rzecz długofalowego rozwoju Gminy poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów.
Strategia rozwoju Gminy z założenia ma służyć wszystkim jej mieszkańcom, dlatego ważne jest, aby w procesie planowania uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Gminy, główni pracodawcy, stowarzyszenia działające na terenie Gminy (takie jak: partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenie „CARITAS”, Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie Integracyjne „Bądźmy Razem”, PTTK – Oddział Olesno), kluby sportowe, banki, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić trudności z uzyskaniem konsensusu i realizacją.

2. Założenia metodyczne – rozpoznanie stanu istniejącego i uwarunkowań rozwoju,
określenie kierunków rozwoju.

3.Tworzenie „Strategii Rozwoju Gminy Olesno” przebiegało w kilku etapach z jednoczesnym zachowaniem zasad zalecanych przez Unię Europejską tj. partnerstwa, komplementarności i uspołecznienia. Prezentowana strategia zawiera więc:
- opis i diagnozę stanu istniejącego,
- analizę silnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń gminy,
- misję gminy,
- główne kierunki rozwoju, priorytety i cele strategiczne,
- cele operacyjne i sposób realizacji strategii, będące podstawą planów rozwojowych.

4. Diagnozę i opis stanu istniejącego dla potrzeb strategii opracowano na podstawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno”, roczników statystycznych i opracowań własnych. Diagnoza ma charakter problemowy i odnosi się do uwarunkowań przestrzennych, zasobów ludzkich, sfery społecznej i edukacji, infrastruktury technicznej, potencjału gospodarczego oraz ochrony środowiska.

5. Analiza została opracowana z wykorzystaniem analizy SWOT1 i objęła zjawiska społeczne i gospodarcze gminy oraz jej otoczenia, pozwoliła na sformułowanie długofalowej wizji rozwoju gminy wyrażonej w postaci misji i perspektywicznych kierunków rozwoju. Każdemu kierunkowi przyporządkowano priorytety i cele strategiczne, które pozwolą określić plany rozwojowe.

6. Zapis strategii będzie podlegał szerokiej konsultacji społecznej. Po weryfikacji zaakceptowana strategia będzie podstawą do opracowania planu rozwoju gminy, wyznaczającego horyzont czasowy i drogi realizacji strategii.


1SWOT – Skrót wywodzi się z jezyka angielskiego i oznacza odpowiednio: Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – możliwości, Threats – zagrożenia. Znając je, można wykorzystać mocne strony i potencjalne możliwości dla złagodzenia skutków słabości i zagrożeń gminy. Ułatwia także określenie celów strategicznych rozwoju gminy.

8. Prezentowany zapis strategii nie stanowi dokumentu zamkniętego. Zmieniająca się sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna wymusza stałe aktualizowanie strategii. Realizacja strategii będzie monitorowana na bieżąco, a wnioski będą wdrażane do planów rozwojowych.

Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2003 13:40
    przez: Justyna Tomys
  • zmodyfikowano:
    01-10-2003 15:27
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×