Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Załącznik do Uchwały
Nr XLIII/442/02
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 sierpnia 2002 .
STATUT
Oleskiej Biblioteki Publicznej
im. Jakuba Alberta Pieloka
w OleśnieI. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie , zwana dalej „Bibliote-ką” działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, zm. z 1998 Nr 106, poz. 668, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 ) i ustawy z dnia 25 października z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r., nr 13, poz. 123 zm. Dz.U. z 2002 r., nr 41, poz. 364) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Skrót nazwy Biblioteki brzmi: „ OBP ”.
3. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren gminy Olesno.

§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miasto Olesno.

§ 3
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miejski w Oleśnie, który zapewnia Biblio-tece środki niezbędne dla jej utrzymania i rozwoju.

§ 4
Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci biblio-tecznej.

§ 5
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

§ 6
Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby


II. Cele i zadania Biblioteki.

§ 7
Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upo-wszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 8
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępniane zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.


III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na ze-wnątrz, i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w Oleśnie.

§ 11
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 12
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w przepisach szczegółowych.


§ 13
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14
Organizację wewnętrzną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związko-wych i stowarzyszeń twórców.

§ 15
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki powołane na podstawie obo-wiązujących przepisów prawa.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16
Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta i gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.


§ 17
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową instytucji kultury.

§ 18
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarcza wg ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.


V. Majątek Biblioteki i postanowienia końcowe


§ 19
Majątek Biblioteki stanowi własność gminy Olesno.


§ 20
1. Biblioteka prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. Dochód i wydatki Biblioteki objęte są budżetem gminy Olesno.
3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach odrębnych określonych przepisami szczegółowymi przewidującymi możliwość prowadzenia takiej działalności.

§ 21
Przekształcenie, przekazanie lub likwidacja Biblioteki następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie.

§ 22
Zmiany w statucie może wprowadzić Rada Miejska w Oleśnie na wniosek Zarządu Miejskiego w Oleśnie.

§ 23
Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 1 października 2002 roku.

Dyrektor
Oleskiej Biblioteki Publicznej
Halina Szklanny


Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2003 14:21
    przez: Justyna Tomys
  • zmodyfikowano:
    11-09-2003 10:19
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×