Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobek Miejski w Oleśnie

 

ŻŁOBEK MIEJSKI W OLEŚNIE


 

ul. Kościuszki 9

46-300 Olesno

tel/fax (34) 358 24 57

Strona internetowa: http://www.zlobekolesno.za.pl/


 

Dyrektor: mgr Elżbieta Stengritt-Talik


 

STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA


 

Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonująca na podstawie:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3( Dz.U. Nr.45,poz.235)

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zmianami)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 157,poz.1241 z 2010 r. Nr 229,poz. 1494)

 • Statut Żłobka i ogólnie obowiązujących przepisów prawa

   

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Przedmiotem działania jednostki jest świadczenie usług mających na celu organizowanie opieki nad dziećmi w wieku od pierwszego roku życia do ukończenia 3 lat. Żłobek organizuje zadania w zakresie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementem edukacji. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa rozwojowa złożona z dzieci w tym samym i zbliżonym wieku. Żłobek posiada uruchomionych 50 miejsc w dwóch grupach dziecięcych.


 

Grupa „Misie” - dzieci od 1 roku do 2 lat

Grupa „Krasnale” - dzieci od 2 do 3 lat


 

W żłobku zatrudnione są: opiekunki i pielęgniarka, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz pracownicy administracji i obsługi.

Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Oleśnie.


 

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Organem Żłobka jest Dyrektor Żłobka.

Dyrektor kieruje działalnością Żłobka i ponosi osobistą odpowiedzialność za całokształt działań jednostki.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównej Księgowej oraz pozostałych pracowników Żłobka.

W celu pełnej realizacji zadań statutowych Dyrektor Żłobka współpracuje z rodzicami.

 

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Dyrektor Żłobka przyjmuje dzieci na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Wnioskiem jest Karta Zgłoszenia Dziecka pobierana w placówce podczas naboru na dany rok lub na stronie internetowej Żłobka.

Dyrektor podejmuje decyzje o przyjęciu dziecka wg kolejności zgłoszeń oraz obowiązujących kryteriów naboru.

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00

Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco. W sprawach ważnych Rodzice informowani są przez ogłoszenia wywieszane na tablicach ogłoszeń w godzinach pracy Żłobka.

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku reguluje Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011r.

Rodzice/ prawni opiekunowie wnoszą odpłatność na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze Żłobkiem Miejskim w Oleśnie reprezentowanym przez Dyrektora.

Metryczka
 • opublikowano:
  18-08-2003 10:50
  przez: Justyna Tomys
 • zmodyfikowano:
  24-02-2012 10:00
  przez: Karolina Wiktor
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×