Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Załącznik do Uchwały Nr III/26/02

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

S T A T U T

Publicznego Przedszkola w Wysokiej

 

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 

 1. Publiczne Przedszkole w Wysokiej przy ulicy Szkolnej 53
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Olesno
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty

§ 2

 

 1. Przedszkole jest jednooddziałowe, obejmujące dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 5 godzin i uwzględnia potrzeby środowiska oraz przepisy w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom, w zależności od potrzeb, korzystanie z posiłku. Stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z rodzicami i organem prowadzącym. Rodzice ponoszą pełne koszty wyżywienia dziecka.
 5. Liczba miejsc w przedszkolu określona jest w akcie założycielskim przedszkola.
 6. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia na dany rok szkolny.
 7. 1/ karty zgłoszenia dziecka powinny być złożone do 30 kwietnia,

  2/ jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza 25, to przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola,

  3/ jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza 25, to o przyjęciu dziecka decyduje komisja powołana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i przedstawicieli rodziców.

 8. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci 6-letnie, a także dzieci matek [ojców] samotnych i pracujących.
 9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 10. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku :
 11. 1/ stwierdzenia, że zostało przyjęte do innego przedszkola,

  2/ nie zgłoszenia przez rodziców przyczyny nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden miesiąc,

  3/ niepłacenia za pobyt w przedszkolu dłużej niż przez dwa miesiące.

 12. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców [ opiekunów prawnych] lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo, zgodnie z ramowym planem dnia.
 13. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu sprawuje nauczycielka poprzez stałe przebywanie wśród dzieci. W czasie pracy nauczycielki z dziećmi 6- letnimi w opiece nad pozostałymi dziećmi współuczestniczy woźna oddziałowa, która również współuczestniczy w opiece nad dziećmi w czasie zajęć poza przedszkolem.

ZAKRES DZIEŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa.
 2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez dobór różnorodnych gier i zabaw uwzględniający potrzeby i możliwości dzieci.
 3. Przedszkole udziela dzieciom systematycznej pomocy pedagogiczno- psychologicznej, a dzieci mające kłopoty w przyswajaniu materiału programowego i sprawiające trudności wychowawcze kierowane są do Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom dodatkowo :
 5. 1/ podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizację nauki języka niemieckiego w formie zajęć dodatkowych [warunki tworzenia grup określają odrębne przepisy],

  2/ poszanowanie tradycji domu rodzinnego.

 6. Na wniosek rodziców [ prawnych opiekunów] w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.
 7. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi :
 8. 1/ z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut,

  2/ z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 9. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Organami przedszkola są :
 2. 1/ dyrektor przedszkola,

  2/ rada rodziców.

 3. Do zadań dyrektora przedszkola należy :
 4. 1/ kieruje i reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

  2/ współpracuje z rodzicami i środowiskiem,

  3/ realizuje zalecenia organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 5. Rada rodziców ma prawo do kształtowania pracy opiekuńczo- wychowawczej przedszkola a także do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
 6. Dyrektor przedszkola raz na kwartał przekazuje radzie rodziców informacje dotyczące działalności przedszkola, natomiast indywidualne spotkania z rodzicami odbywają się na bieżąco w miarę potrzeb.
 7. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są przez postępowanie mediacyjne, a w przypadku braku porozumienia ostatecznie rozstrzygają je odpowiednie organy zgodnie z ich kompetencjami.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 5

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

§ 6

W przedszkolu zatrudnia się nauczyciela, który jednocześnie pełni funkcje dyrektora oraz woźną oddziałową.

§ 7

 1. Do zadań nauczyciela należy :
 2. 1/ odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych

  jego opiece dzieci,

  2/ tworzenie warunków wymagających rozwój dzieci, ich zdolności

  i zainteresowań poprzez między innymi prowadzenie pracy

  indywidualnej z dziećmi opóźnionymi i szczególnie uzdolnionymi

  oraz realizowanie zadań zgodnie z obowiązującym programem

  i planem rocznym,

  3/ współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach

  wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców do

  znajomości zadań wynikających w szczególności z programu

  wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale

  i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania

  i rozwoju,

  4/ planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz

  odpowiedzialności za jej jakość,

  5/ prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie

  tych obserwacji,

  6/ udzielanie informacji rodzicom na bieżąco w sprawach dotyczących

  ich dzieci,

  7/ współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –

  pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 3. Do zadań woźnej oddziałowej należy :

1/ dbanie o bezpieczeństwo i życie dzieci,

2/ dbanie o utrzymanie należytego porządku i czystości w przedszkolu,

3/ pomaganie podczas spacerów, wycieczek i czynności

samoobsługowych dzieci,

4/ utrzymanie w czystości sprzętu oraz pomieszczeń kuchennych,

5/ dbanie o czystość i estetykę przedszkola,

6/ prace ogrodnicze na terenie przedszkola,

7/ konserwacja i utrzymanie w stanie używalności sprzętu w ogrodzie

przedszkolnym,

8/ wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora

wynikających z organizacji pracy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 8

  1. Dziecko ma prawo do :
  2. 1/ pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości oraz wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia,

   2/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz dydaktycznego , zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

  3. Dziecko ma obowiązek :

1/ przestrzegać zasady i reguły ustalone w przedszkolu,

2/ dbać o sprzęt oraz właściwe korzystanie z różnorodnych materiałów,

3/ odnosić się z szacunkiem wobec osób dorosłych oraz swoich kolegów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola

w Wysokiej

mgr Anna Giza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  31-07-2003 09:04
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×