Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Olesno.

nowa podstrona, dodana 2014-11-20

 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
Informację wytworzył: Kamil Brzęczek
Data wytworzenia:  20/11/2014

 

 

 

 

Olesno, dn. 20.11.2014 r.

 

Nr IX-III.271.12.14

 

Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Olesno.

 

I. Zamawiający.

 

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Olesno.

Zakres zamówienia:

- konserwacja i naprawy bieżące oznakowania pionowego,

- montaż nowego i demontaż starego oznakowania pionowego,

- montaż lub wymiana innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- odnawianie oznakowania poziomego dróg,

- inne prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania drogowego,

- przegląd znaków

Przegląd znaków pionowych na terenie Miasta i Gminy należy dokonywać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w granicach miasta oraz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu na terenie gminy i każdorazowo pisemnie informować wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Oleśnie o wszelkich nieprawidłowościach. W sytuacjach awaryjnych czas ustawienia znaków od chwili zgłoszenia przez pracownika Urzędu Miejskiego do 1 godziny (bez trwałego montowania podłoża).

Szacunkowa ilość znaków pionowych:

Szacunkowa ilość znaków drogowych do remontu -  80 szt.

Szacunkowa ilość znaków drogowych do ustawienia / wraz  z rurą ocynkowaną o średnicy 50 mm / – 75 szt.

Szacunkowa ilość znaków drogowych do wymiany -150 szt.

Szacunkowa ilość znaków drogowych do regulacji – 75 szt.

Przegląd oznakowania – 64 szt.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi.

Osoba uprawnioną do wydawania poleceń ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Dydyna.

 

Słownik CPV:

45233221-4

45233290-8

Malowanie nawierzchni

Instalowanie znaków drogowych

 

III. Termin wykonywania zamówienia.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 01/01/2015 – 31/12/2015 r.

 

IV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Olesno”, w terminie do 02.12.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Wypełniony formularz ofertowy (wyłącznie wg załącznika nr 1 do zapytania).

Wypełniony kosztorys ofertowy.

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wyłącznie wg załącznika nr 2 do zapytania).

 

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególniona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.            

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego w szczególności dotyczące zakresu zamówienia oraz terminu wykonania robót.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Krystian Karaś – inspektor ds. drogowych Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 0730-1500;

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730 – 1500.

 

IX. Załączniki

 

Formularz ofertowy.

Wykaz osób.

Kosztorys ofertowy

Stwiorb.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 
 
 

Olesno, dnia 12.12.2014 r.

 

IX-III.271.12.14

Protokół postępowania

 

 1. W dniu 20.11.2014 r. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

„Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Olesno”

 1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 114.259,35 zł
 3. Słownik CPV:

45233221-4

45233290-8

Malowanie nawierzchni

Instalowanie znaków drogowych

 

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 02.12.2014 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

DAKRO Józef Karkoszka

41-902 Bytom, ul. Didura 1/2

69.724,59/85.761,25

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-III.271.12.14, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 3 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

DAKRO Józef Karkoszka, 41-902 Bytom, ul. Didura 1/2

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2014
  przez: Kamil Brzęczek
 • opublikowano:
  20-11-2014 11:03
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  12-12-2014 08:32
  przez: Kamil Brzęczek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1578
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×