Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

                                                                       Pan/Pani

                                                                        ……………………………..

                                                                        Radny/a Rady Miejskiej

                                                                        w  O l e ś n i e

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 29 stycznia 2020 r. o godz. 1300  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

XXI  sesję

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 13)
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.     

 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 15:53
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 23035
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl