Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę  na  dzień 3 listopada 2020 r. o godz. 1400  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

XXVIII sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zasięgu ulicy Leśnej w miejscowości Borki Małe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olesno”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  21-10-2020 12:47
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 25788
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl