Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 31 maja 2019 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

IX  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 4 czerwca 2019 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

X  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (zał. nr 1):

 

 1. debata nad raportem o stanie gminy;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. (zał. nr 2)
 1. przedstawienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok;
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały absolutoryjnej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 3)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę  nieruchomości Gminy Olesno (zał. nr 6)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. (zał. nr 8)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (zał. nr 9)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji do Uchwały Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.08.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”. (zał. 10)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. (zał. 11)
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  23-05-2019 12:31
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 20103
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×