Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę  na  dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

XXVI  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania:

 

 1. debata nad raportem o stanie gminy;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 1. przedstawienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok;
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały absolutoryjnej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Azaliowej, ul. Kalinowej, ul. Magnoliowej, ul. Lipowej w Oleśnie, do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie w przypadku ograniczenia liczby miejsc w placówce.
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2020-2022.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  24-06-2020 13:08
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 25041
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl