Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie osadu z osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie

Olesno, dn. 04.12.2014

 

Nr K.ZP.10.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usunięcie osadu z osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadu z 3 szt. osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie, powstającego z płukania filtrów służących do odżelaziania i odmanganiania wody.
 2. Szacunkowa ilość osadu w 3 szt. osadników popłuczyn wynosi 100 m³.
 3. Po usunięciu osadu z osadników popłuczyn należy go poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
 4. Usunięcie osadu z osadników popłuczyn nie może spowodować przerwy w pracy Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie, a szczególnie zakłóceń przy płukaniu filtrów. W ciągu 1 dnia może odbywać się tylko czyszczenie 1 osadnika popłuczyn, a pozostałe 2 muszą być czynne. Do czyszczenia następnego osadnika popłuczyn można przystąpić po odbiorze przez Zamawiającego i włączeniu do ruchu poprzedniego osadnika popłuczyn.
 5. Wszelkie badania osadu z osadników popłuczyn niezbędne do odpowiedniego sposobu odzysku lub unieszkodliwiania obciążają Wykonawcę.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizja lokalna.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Usunięcie osadu z osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie”, w terminie do 19.12.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1– pół godziny przed otwarciem.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2014.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Uprawnienia, tj.: a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów; b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów- warunek spełnią Wykonawcy, którzy dołączą do oferty oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie w/w decyzji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy  (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 1. Wykaz usług  (zgodnie z załącznikiem nr 2)- warunek spełnią Wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonali co najmniej  2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż usługi te zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa powyżej.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za całość zadania.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty w tym wywóz oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
 3. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz usług.

Kierownik Zwik

Gerard Ligus

 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc
DOC1.2 wykaz uslug.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2014
  przez: Kamil Brzęczek
 • opublikowano:
  05-12-2014 11:57
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  09-12-2014 13:12
  przez: Kamil Brzęczek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1877
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×