Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - przebudowie linii SN: nN na miejscu kolizji z planowanym budynkiem mieszkalnym - w Oleśnie przy ul. Lublinieckiej

 

 

Olesno, dnia 28 grudnia 2015 roku

 

 

Nr Z.III.6733.13.2015

 

                                  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199)

 

zawiadamiam

że w dniu 28 grudnia 2015 roku została wydana decyzja Nr III.6733.13.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii SN: nN na miejscu kolizji z planowanym budynkiem mieszkalnym”, zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Oleśnie przy ulicy Lublinieckiej, obejmującego działki nr ewid.: 4591, 4592, 4593, 5387, 4796, 4800, 4795, 4901 i 4797/1
k.m. 1.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

                                                                                                                        Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                             Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                Jerzy Chęciński

 

Do wiadomości:

 poprzez umieszczenie na:

 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2015
  przez: Jan Kubik
 • opublikowano:
  30-12-2015 15:09
  przez: Jan Kubik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1289
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl