Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegajacej na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III"

  Olesno, 23.08.2017 r.

NR Z.III.6220.15.2017                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z wnioskiem Powiatu Oleskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III”

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

 1. o piśmie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.3.25.2017.ET z dnia 16 sierpnia 2017 r. wnoszącego odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. piśmie RDOŚ nr WOOŚ.4241.219.2017.ES z 18 sierpnia 2017 r. opiniującego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 3. wydaniu postanowienia nr Z.III.6220.15.2017 z 23 sierpnia 2017 r.  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 4. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa. Powyższe wynika z konieczności przeprowadzenia dalszych czynności przewidzianych w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym przewiduję rozpatrzenie wniosku w terminie do dnia 15.09.2017 r.

Działając zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji  o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                                     Burmistrz Olesna
                                                                                                                    Sylwester Lewicki      

Metryczka
 • wytworzono:
  11-12-2017
  przez: Danuta Król
 • opublikowano:
  11-12-2017 10:56
  przez: Danuta Król
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 918
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl