Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Oleśnie przy ul. Rolniczej

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Oleśnie przy ulicy Rolniczej oznaczona numerami geodezyjnymi działki 317/1 pow. 0,2999 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00033067/9. Cena wywoławcza: 98 000,00 złotych netto.

         Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania: 3 lata.

 

         Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III.6730.103.2017 z dnia 07.09.2017 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie usługowej (budowa magazynu). Realizacja budynku na działce wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla konkretnego Nabywcy.

 

Przetarg odbędzie się 15.05.2018 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 10.05.2018 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 4 kwietnia 2018 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Metryczka
 • wytworzono:
  09-04-2018
  przez: Agnieszka Rosół
 • opublikowano:
  09-04-2018 13:51
  przez: Agnieszka Rosół
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 900
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl