Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w budynkach gminnych i mieszkaniach komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Gminy Olesno

Olesno, dnia 07.08.2018 r.

Nr IX.IV.03.2018

 

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w budynkach gminnych i mieszkaniach komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Gminy Olesno

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl olesno.opo@gminy.pl

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w budynkach gminnych i mieszkaniach komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Gminy Olesno
 2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów ogólnie obowiązujących.
 3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 4. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 

Kod CPV:

50700000 – 2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50720000 – 8 usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50711000 – 3 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50000000 – 5 usługi naprawcze i konserwacyjne

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)posiadają potencjał techniczny,

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego).

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 20.08.2018 r.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji papierowej.

 

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:          Cena –  80% (maks. 80 pkt.)

Gwarancja – 20 % (maks. 20 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów obliczona wg. następującego wzoru.

Suma punktów = Cena + Gwarancja

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny jednostkowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Gwarancja     

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych okresach miesiącach.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 18 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.

           

                                   18 miesięcy                 -           0 punktów

                                   24 miesiące                 -           10 punktów

                                   30 miesięcy                 -           15 punktów

                                   36 miesięcy                 -           20 punktów

                                  

Uwaga!!!

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym nie poda okresu gwarancji lub poda okres gwarancji krótszy od najmniej korzystnej wartości tj. poniżej 18 miesięcy zostanie odrzucona,. Wykonawca, który wskaże okres gwarancji równy lub dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punków.

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

 


 Załączniki:

DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 1.docx
 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2018
  przez: Kamil Brzęczek
 • opublikowano:
  07-08-2018 13:52
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  07-08-2018 16:36
  przez: Kamil Brzęczek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 687
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl