Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie

DOCXUchwała Nr I-1-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.docx
DOCXUchwała Nr I-2-18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie.docx
PDFUchwała Nr II-3-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr II-4-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr II-5-18 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr II-6-18 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr II-7-18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.pdf
PDFUchwała Nr II-8-18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi....pdf
PDFUchwała Nr II-9-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-10-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-11-18 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-12-18 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-13-18 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-14-18 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu...pdf
PDFUchwała Nr II-15-18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...pdf
PDFUchwała Nr II-16-18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...pdf
PDFUchwała Nr II-17-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywniościowych...pdf
PDFUchwała Nr III-18-18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr III-19-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr III-20-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr III-21-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr III-22-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr III-23-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr III-24-18 w sprawie zmiany Uchwały nr LXI-457-18 z dnia 6 listopada 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr III-25-18 w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno na lata 2017-2032.pdf
PDFUchwała Nr III-26-18 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych...pdf
PDFUchwała Nr III-27-18 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu.pdf
PDFUchwała Nr III-28-18 w sprawie określenia form,trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się...pdf
PDFUchwała Nr IV-29-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV-30-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV-31-19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr IV-32-19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr IV-33-19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr IV-34-19 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf
PDFUchwała Nr IV-35-19 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół niektórych szkół podstawowych.pdf
PDFUchwała Nr IV-36-19 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokaliz..pdf
PDFUchwała Nr IV-37-19 w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno 2019-2035.pdf
PDFUchwała Nr IV-38-19 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.pdf
PDFUchwała Nr V-39-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-40-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VI-41 -19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-42-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VI-43-19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VI-44-19 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.pdf
PDFUchwała Nr VI-45-19 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf
PDFUchwałą Nr VI-46-19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.pdf
PDFUchwała Nr VII-47-2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr VII-48-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VII-49-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr VII-50-2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VII-51-2019 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokalizacji....pdf
PDFUchwała Nr VII-52-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodow publicznych szkół podstawowych prowadzonych prez Gminę Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VII-53-2019 w sprawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf
PDFUchwała Nr VII-54-2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-55-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-56-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VIII-57-19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.pdf
PDFUchwała Nr VIII-58-19 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-59-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-60-19 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Olesna,dot. wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa.pdf
PDFUchwała Nr VIII-61-19 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze.pdf
PDFUchwała Nr VIII-62-19 w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-63-19 zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-64-19 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-65-19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom...pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2018
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  27-11-2018 10:15
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  30-04-2019 09:19
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 839
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×