Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIA 2020

PDFZarządzenie Nr 1.2020 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 2.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 3.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzup., w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020-2021...pdf
PDFZarządzenie Nr 4.2020 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.pdf
PDFZarządzenie Nr 5.2020 w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 6.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 7.2020 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 8.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 9.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 10.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP.pdf
PDFZarządzenie Nr 11.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 12.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 15.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 16.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niercuhomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 17.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wspierania.pdf
PDFZarządzenie Nr 18.2020 w sprawie połączenia obwodów PSP nr 1 w Oleśnie i PSP nr 3 w Oleśnie, w związku z nieprowadzeniem naboru do kl. I w PSP Nr 1 w r.szk.2020-2021.pdf
PDFZarządzenie Nr 19.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 20.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 21.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 22.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i in.uprawnione podmioty zadań publ. z zakresu pomocy społecznej ...pdf
PDFZarządzenie Nr 23.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 24.2020 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 25.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 27.2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego ....pdf
PDFZarządzenie Nr 28.2020 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 29.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 30.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 31.2020 w sprawie zawieszenia poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania na terenie gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 32.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 33.2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 3.2020 Burmistrza Olesna z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów....pdf
PDFZarządzenie Nr 34.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2020 r..pdf
PDFZarządzenie Nr 35.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 37.2020 w sprawie zwolnienia i zmniejszenia czynszu najmu gminnych lokali użytkowych.pdf
PDFZarządzenie Nr 38.2020 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 39.2020 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 40.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 41.2020 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 42.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 43.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 44.2020 w sprawie powołania Zespołu do sporzadzenia raportu o stanie Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 45.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 46.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 47.2020 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 48.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Olesna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie odwołania zawieszenia poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania na terenie gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 50.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 51.2020 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddnia w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 52.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych onwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach...pdf
PDFZarządzenie Nr 53.2020 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 54.2020 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 55.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego.pdf
DOCXZarządzenie Nr 56.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r..docx
DOCZarządzenie Nr 57.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznych.doc
PDFZarządzenie Nr 59.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 60.2020 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf
PDFZarządzenie Nr 61.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 62.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 63.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.pdf
PDFZarządzenie Nr 64.2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 65.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37.2020 Burmistrza Olesna z dnia 2 kwietnia 2020 roku.pdf
PDFZarządzenie Nr 66.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 67.2020 w sprawie umieszczenia na liście osób zakfalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 68.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 69.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 70.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno do roku 2030 (MPA).pdf
PDFZarządzenie nr 71.2020 Burmistrza Olesna z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę..pdf
PDFZarządzenie Nr 72.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 73.2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 74.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 75.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego n-la mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 76.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Oleskiej Binlioteki Publicznej w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 77.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 78.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 79.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 80.2020 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 81.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 82.2020 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
DOCZARZĄDZENIE NR 83.2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.doc
PDFZarządzenie Nr 84.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 85.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 86.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 87.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 88.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 90.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 91.20 w sprawie powołania komisji przetargowej do rostrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego....pdf
PDFZarządzenie Nr 92.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-12-2019
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  24-12-2019 09:53
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  21-10-2020 12:36
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1428
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl