Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą ..." na dz. nr 251/63 i 252/64, obręb Sowczyce

Olesno, dnia 19 maja 2020 roku

Z.III.6220.22.2019

Z A W I A D O M I E N I E

o uzupełnieniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10, w związku z art. 77 § 1 i 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz Olesna

zawiadamia

strony postępowania o wystąpieniu do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię w zakresie wpływu lokalizacji przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 251/63; 252/64 w obrębie geodezyjnym Sowczyce, gmina Olesno” na dz. ewid. nr 251/63 i 252/64, obręb Sowczyce, na stanowisko archeologiczne nr 1/86‑42/6, nr obszaru AZP:86-42, w obrębie ewidencyjnym Sowczyce, gmina Olesno.

Zawiadamiam o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.06.2020 r.

Jednocześnie informuję, że dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.           

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce.
Metryczka
 • wytworzono:
  26-05-2020
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  26-05-2020 16:25
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  26-05-2020 16:29
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 31
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl