Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ”Budowa farmy fotowoltaicznej PV Łomnica 83 o mocy do 1 MW” na dz. ew. nr 83, obręb Łomnica

Olesno, dnia 16 czerwca 2020  roku

Z.III.6220.9.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania

 1. o wszczęciu, na wniosek Krzysztofa Jana Olszewskiego - pełnomocnika PV Solar L83 Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa, z dnia 11 maja 2020 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa farmy fotowoltaicznej PV Łomnica 83 o mocy do 1 MW” planowanego do realizacji na dz. ew. nr 83, obręb 0052 Łomnica, w miejscowości Łomnica.
 2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.9.2019 z dnia 16 czerwca 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.07.2020 r.
 4. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica.
Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2020
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  16-06-2020 14:59
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  16-06-2020 15:05
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 48
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl