Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony - obsługa gastronomiczna Dni Olesna 2022.

„MIEJSKIE CENTRUM SPORTU

I REKREACJI W OLEŚNIE”

Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej 10A

KRS 0000442708; NIP: 5761575805; REGON 161498908

ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony

na stawkę czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych w Oleśnie

przy ulicach: Solny Rynek oraz Wielkie Przedmieście

pod lokalizację pawilonów gastronomicznych i handlowych

na okres trwania „Dni Olesna 2022”.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych na urządzenie stoisk handlowych i gastronomicznych:

  1. o powierzchni około 800 m2 stanowiącej część działek o numerach geodezyjnych: 3008/2 i 3013/2 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00009600/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Solny Rynek (płyta targowiska)
  2. o powierzchni około 1.014 m2 stanowiącej część działek o numerach geodezyjnych: 3125 i 3140/1 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00050422/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście.

– zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 1 i 1A.

           Części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3140/1 i 3125 przy ul. Wielkie Przedmieście przeznaczone są wyłącznie na ustawienie stoisk gastronomicznych.

           Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 15 000,00 zł netto. Do ostatecznie wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.

           Oferent który wygra przetarg zobowiązany będzie również do dostarczenia spółce 50 bezpłatnych talonów na napoje bezalkoholowe, które zostaną przeznaczone dla uczestników konkursów i loterii. 

            Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni Olesna 2022” w dniach od 22 lipca od godziny 15.00 do dnia 24 lipca 2022 roku włącznie. Oferentowi który wygra przetarg przysługiwać będzie również prawo do bezpłatnego wykorzystania dzierżawionych nieruchomości w dniu 25 lipca 2022 roku celem złożenia stoisk i uporządkowania terenu. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2022 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 1100.

           Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.04.2022 roku na konto spółki ING Bank Śląski 71 1050 1487 1000 0023 5247 1300 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

           Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Prezes Zarządu spółki może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

           Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydrukowany nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia prezentowanej działalności,
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo,
  3. polisę ubezpieczeniową o.c.  w zakresie prowadzonej działalności.

 

          Spółka nie gwarantuje wyłączności w zakresie usług gastronomicznych na innych działkach na terenie miasta Olesna podczas imprezy „Dni Olesna 2022”

Oferent który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia na konto spółki wylicytowanego czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:

- I rata w kwocie wynoszącej 50% najpóźniej do dnia 20.07.2022 roku,

- II rata w kwocie wynoszącej 50% najpóźniej do dnia 02.08.2022 roku.

             Spółka wymaga, aby na wydzierżawionym terenie zlokalizowane zostały stoiska o zróżnicowanym asortymencie gastronomicznym i handlowym oraz zapewniony był dostęp do napojów alkoholowych o zawartości do 6 % alkoholu.

            Spółka wyraża zgodę na udostepnienie przez Oferenta który wygra przetarg wydzierżawionego terenu innym podmiotom, z przeznaczeniem pod ustawienie stoisk handlowych i gastronomicznych. Oferent wykorzystując dzierżawiony teren pod usytuowanie opisanych powyżej stoisk, zobowiązany jest do pozyskania wszelkich zezwoleń i zabezpieczeń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przychody uzyskane z zawieranych umów stanowią przychód Oferenta.

           Oferent który wygra przetarg, ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie dzierżawionego terenu podczas trwania imprezy „Dni Olesna 2022”, w tym także zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezpośrednio uczestniczącym w realizacji umowy dzierżawy. Oferent  zobowiązuje się też do tego, aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji celu określonego w umowie dzierżawy, posiadały odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a także posiadały stosowne dokumenty sanitarno-epidemiologiczne, do obsługi urządzeń  wykorzystywanych przy obsłudze własnych lub podnajętych stoisk handlowych i gastronomicznych.

           Oferenta który wygra przetarg ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo klientów korzystających z punktów handlowych i gastronomicznych na dzierżawionym terenie oraz za bieżącą merytoryczną, organizacyjną i techniczną kontrolę rozlokowanych stoisk i ich ewentualną relokację, w przypadku niezgodnego z przepisami ograniczania szerokości wcześniej ustalonych ciągów komunikacyjnych.

           Do obowiązków Oferenta który wygra przetarg, należy zaplanowanie właściwego rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych, stoisk gastronomicznych i handlowych w ilości zapewniającej właściwy przebieg imprezy „Dni Olesna 2022”. W dniu  rozpoczęcia dzierżawy, spółka dokona w obecności Dzierżawcy wizji lokalnej terenu w zakresie jego przygotowania do realizacji umowy.

          Oferent który wygra przetarg, zobowiązuje się przez cały okres dzierżawy do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także obowiązujących przepisów, w zakresie ochrony sanitarno-epidemiologicznej i ochrony środowiska na dzierżawionym terenie. Zobowiązany jest również do ochrony użytego mienia oraz jego ubezpieczenia.

           Oferent który wygra przetarg, zobowiązany będzie w terminie do dnia 09 sierpnia 2022 roku do zwrotu kosztów zużytej przez wystawców poszczególnych stoisk energii elektrycznej, w wysokości wykazanej na poszczególnych podlicznikach. Zobowiązuje się też do przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu, w jakim został on wydzierżawiony.

           Oferent który wygra przetarg ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do spółki za zawinione działania lub zaniechania w imieniu własnym oraz osób, z pomocą których Oferent realizuje przyjęte obowiązki.

            Oferent który wygra przetarg, zapłaci kary umowne na rzecz spółki w wysokości 20% wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego, za rażące niedopełnienie wynikających z umowy dzierżawy obowiązków za każdy dzień dzierżawy. Kary będą dotyczyć w szczególności dopuszczenia do realizacji umowy osób nieposiadających stosownych dokumentów sanitarno-epidemiologicznych, a także osób nieprzeszkolonych lub nieposiadających dokumentów, niezbędnych przy obsłudze urządzeń wykorzystywanych na stoiskach własnych lub podnajętych.

           Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w obecności Oferenta w okresie trwania okresu dzierżawy, kontroli prawidłowości funkcjonowania poszczególnych stanowisk handlowych i gastronomicznych.

          Spółka zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wpięcia poszczególnych stoisk handlowych i gastronomicznych do istniejących szaf rozdzielczych niskiego napięcia, których usytuowanie uwidocznione jest na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 i 2A do ogłoszenia, a ponadto do całodobowego pogotowia energetycznego w okresie trwania dzierżawy, które będzie na bieżąco usuwać ewentualne awarie w punktach dystrybucyjnych energii elektrycznej. Nieodpłatne usuwanie awarii nie dotyczy jednak instalacji wewnętrznych i urządzeń stanowiących własność właścicieli poszczególnych stoisk.

           Spółka zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt usuwanie na bieżąco w okresie dzierżawy wszelkich odpadów i śmieci z wydzierżawionego terenu.

           Żadna ze stron przyszłej umowy nie będzie odpowiedzialna, w tym nie będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych, odszkodowania lub odstępnego względem drugiej strony, w przypadku gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek wystąpienia okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej w tym wprowadzenia przez organy państwowe obostrzeń i zakazów w związku z występowaniem choroby COVID-19, uniemożliwiających wykonanie umowy, innych zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. W takim przypadku spółka zwróci wpłacone przez Oferenta wadium - nie później niż w terminie 3 dni od dnia niewykonania umowy.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u Prezesa MCSIR w Oleśnie ul. Wachowska 10 A, telefon 34-359-68-16 a także w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 211, II piętro, telefon 34/350-91-81 w godzinach pracy urzędu.

 

 

         Olesno, dnia 28 marca 2022 roku

                                                                             Prezes

                                                                          Jerzy Minkiewicz

 

 

                                                                                 Zatwierdził

                                                                                   Burmistrz Olesna

                                                                                    Sylwester Lewicki

 

Załącznik nr 1 i 1 A

Gastronomia 2022 zał 1A.jpeg Gastronomia 2022 zał 1.jpeg

 

Załącznik 2 i 2A

Gastronomia zał 2.jpeg Gastronomia zał 2A.jpeg

Zobacz oryginał tutaj: PDFOgłoszenie o I przetargu - gastronomia i handel 2022.pdf (2,58MB)

Protokół z I przetargu nieograniczonego - obsługa gastronomiczna i handlowa.PDFProtokół z I przetargu nieograniczonego - gastronomia Dni Olesna 2022.pdf (528,09KB)