Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 316/3 przy ul. Rolniczej w Oleśnie.

Ogłoszenie o I przetargu

ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Olesno, położonej w Oleśnie

 

BURMISTRZ OLESNA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

            na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno położonej w Oleśnie przy ulicy Rolniczej, oznaczonej w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie numerem działki 316/3 o powierzchni 0,9072 ha, opisanej w księdze wieczystej OP1L/00033067/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie.

  1. Działka nr 316/3 posiada dostęp do ulicy Rolniczej – drogi publicznej utwardzonej grysem asfaltowym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny o zabudowie produkcyjno-usługowej. Od strony południowej i wschodniej działka graniczy z drogą gruntową oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 316/1, 316/2 i 315, od zachodu z nieruchomością usługową. Dostęp do ulicy Rolniczej o nawierzchni bitumicznej znajduje się w odległości 100 metrów od granicy nieruchomości.
  2. Działka posiada regularny kształt zbliżony do równoległoboku a cały teren jest równy. Nieruchomość jest niezabudowana i pozbawiona naniesień i aktualnie jest użytkowana rolniczo.
  3. W obrębie nieruchomości teren uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, sieć gazową, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Uzbrojenie znajduje się w odległości 100 metrów wzdłuż ulicy Rolniczej.
  4. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rolniczej, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/289/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 czerwca 2021 roku, działka nr 316/3 stanowi tereny usługowo-produkcyjne oznaczone symbolem IUP.
  5. Nieruchomość może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego niegraniczonego do którego mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne i prawne, po spełnieniu warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
  6. Nieruchomość jest sprzedawana w oparciu o dane określone w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie a wznawianie granic ewidencyjnych odbywa się kosztem i staraniem nabywców.
  7. Sprzedaż następuje na podstawie Uchwały Nr XLVIII/353/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna i Zarządzenia Nr 16.2022 Burmistrza Olesna z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cena wywoławcza: 439.900,00 - zł netto

- wadium: 45.000,00- zł.

           Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

          Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

         PRZETARG  odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 – sala nr 114.

`        Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 45.000,00 - zł, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022 r.  (decyduje data uznania rachunku bankowego Gminy Olesno) na konto nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 – tytuł przelewu: wadium –  I przetarg na sprzedaż  działki nr 316/3 w Oleśnie.

O wysokości postąpienia - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej - decydują uczestnicy przetargu.  

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych;
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium w przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z  treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacji.

               Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

             Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu. Nabywca zobowiązany będzie również do zwrotu Gminie Olesno kosztów, związanych z przygotowaniem nieruchomości komunalnej do sprzedaży.

            Termin i miejsce zawarcia  umowy, wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

           Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

           Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 08.04.2022 roku.

           Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

           Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

          Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21,  pokój nr 211, telefon 343509181 e-mail: lub/i na stronie internetowej urzędu www.olesno.pl.

 

Olesno dnia 19 kwietnia 2022 roku

                                                           Burmistrz Olesna

                                                           Sylwester Lewicki

 

 

Kliknij aby powiększyć

Działka nr 316.3 mapka 2.jpeg Działka nr 316.3 mapka 1.jpeg
        

 

Mapy pozyskane z:

www.openStreetMap.org

www.geoportal.gov.pl