Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup licencji na oprogramowanie do szyfrowania poczty z modułem antyphishing oraz oprogramowanie do szyfrowania poczty

Olesno, dn. 28.04.2022 r.

Nr B-GI.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129) w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

Zakup licencji na oprogramowanie do szyfrowania poczty z modułem antyphishing oraz oprogramowanie do szyfrowania poczty

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie do szyfrowania poczty z modułem antyphishing oraz oprogramowanie do szyfrowania poczty. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 316/1/2021.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono wzałączniku nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniado niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu lub gdy cena przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 5. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 6. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
 9. Kody CPV:

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego

48760000-3 – Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

III. Terminy realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie drogą mailową na adres: lub osobiście w sekretariacie (piętro II, pok. 112) Urzędu Miejskiego w Oleśnie w terminie do 06.05.2022 r. – do godziny 09:30.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. 1.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeni oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 1. Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączonych do oferty dokumentów/raportów z przeprowadzenia audytów.

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert jest:        Cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów wg wzoru:

Suma punktów = Cena 100 pkt.

 

Kryterium „Cena”

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Hubert Piątek, tel. 34 350 91 76, mail:
 3. W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik tel. 34/ 350 91 72 od 7:30-15:30, mail: .

VIII. Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. przesunięcia terminu wykonania usługi do 7 dni spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 2. Płatność za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia w sprawie realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

X. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert należy przesłać:

 1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Gmina Olesno,  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

XII. Załączniki

 1. DOCXZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (48,43KB)
 2. DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (56,96KB)
 3. PDFzapytanie ofertowe nr B-GI.03.2022 - licencja.pdf (2,08MB)

 

Główny specjalista ds. administrowania

siecią komputerową

 

Hubert Piątek