Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych zespołu przedszkoli i publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 45.2022

 Burmistrza Olesna

 z dnia 06 czerwca 2022r.

 

Burmistrz Olesna

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych   zespołu przedszkoli i publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach, Bodzanowice, ul. Szkolna 17, 46-312   Bodzanowice,

2.Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich, Borki Wielkie, ul. Młyńska 8, 46-300 Olesno

3.Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Sowczycach, Sowczyce, ul. Długa 8, 46-300 Olesno,

4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie, Wojciechów, ul. Kluczborska 37, 46-300 Olesno,

5. Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie, ul. Krasickiego 3, 46-300 Olesno,

6. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie, ul. Krasickiego 25, 46-300 Olesno

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze   w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r., poz. 1449).

 

1.Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  danej szkole podstawowej ;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c. w przypadku nauczyciela akademickiego –pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

d. wymóg posiadania  co najmniej bardzo dobrej  oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych lub innym, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku , na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854);

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia   26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1762 ze zmian.) – dotyczy nauczyciela,  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy        z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2022r., poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  ( Dz. U. z 2017r. poz. 2183, z późn. zmian.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 289 );

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w punkcie 1. od 2) do 11).

 

3. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w punkcie 1. od 2) do 11).

 

4. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzą wyłącznie  publiczne przedszkola, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w punkcie 1. od 2) do 11).

 

 

5. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły, zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.);

10) w przypadku cudzoziemca –posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-imię (imiona) i nazwisko,

-datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,    z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.672 ze zmian.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 289),

11) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r. -  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2021 poz.1633),

12) w przypadku nauczyciela -   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem),

13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego  - oświadczenie, że kandydat nie był  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa    w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762 ze zmian.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa     w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r., poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zmian)

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ( podać nazwę placówki )  w terminie do dnia 22 czerwca 2022r.  do godz. 12.00

pocztą na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. nr 112.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. 

 

IV. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Olesna.

 

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat/ka zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

Olesno, dnia 06 czerwca 2022r. r.

 

                                                                                                Burmistrz Olesna

                                                                                               Sylwester Lewicki

 

DOCXKaluzula inf. dla kandydata.docx (12,97KB)