Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - cel publiczny – budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej i napowietrznej w Sowczycach

Olesno, dnia 15 czerwca 2022 roku

Nr Z.III.6733.2.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

zawiadamiam

że w dniu 15 czerwca 2022 roku, została wydana decyzja Nr Z.III.6733.2.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Sowczyce Leśna, budowie linii kablowej 15 kV, budowie linii napowietrznej 1,0 kV,, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 1,0 kV , wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ulicy Leśnej w miejscowości Sowczyce  gm. Olesno”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 894/43, 584/157, 799/45, 913/45, 508/45 i 600/45 k.m. 3, oraz działkach nr: 13, 3, 54/8, 58/10, 59/10, 45/10, 38/5, 48/5 i 47/5 k.m. 10, obręb Sowczyce.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami
Kamil Brzęczek

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Sowczyce

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD