Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania nr 3 w Kucobach przy ul. Kiki 10.

BURMISTRZ OLESNA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Kucobach przy ulicy Kiki 10,

  1. Działka nr 627/119 o powierzchni 0,1544 KW  OP1L/00058453/3. Na działce znajduje się budynek dwukondygnacyjny z 4 samodzielnymi lokalami. Aktualnie w budynku zostały wyodrębnione dwa samodzielne lokale mieszkalne.
  2. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, działki rekreacyjne, tereny leśne oraz uprawiane rolniczo.
  3. Udział w nieruchomości wspólnej: 2428/10000
  4. Powierzchnia użytkowa mieszkania: 77,96 m/2
  5. Opis mieszkania: Lokal usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego Wspólnoty  Mieszkaniowej Kucoby Kiki 10, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne oraz pomieszczenie gospodarcze.
  6. Teren wokół budynku w którym znajduje się lokal, jest ogrodzony i zagospodarowany, uzbrojony jest w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej do zbiornika bezodpływowego. Dojazd do budynku odbywa się od ulicy Kiki. Teren od strony wschodniej nieruchomości stanowi podwórko, będące jednocześnie parkingiem dla mieszkańców. Na terenie nieruchomości oprócz budynku mieszkalnego znajduje się również budynek gospodarczy z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi dla poszczególnych lokali.
  7. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się wszystkim zainteresowanym nabyciem w/w mieszkania, do przeprowadzenia wizji lokalnej i własnej oceny jego stanu technicznego a także oszacowania nakładów, które ewentualnie trzeba będzie ponieść na jego renowację.

Cena wywoławcza: 97.700,00 - zł

Wadium: 10.000,00- zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 1% ceny wywoławczej.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

PRZETARG  odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 – sala nr 117 (duża sala narad).

Wadium w kwocie 10.000,00 - zł, należy wnieść najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2022 r.  (decyduje data uznania rachunku bankowego Gminy Olesno) na konto nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 – tytuł przelewu: „wadium –  I przetarg na sprzedaż mieszkania w Kucobach ul. Kiki 10/3.”

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych;
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu lub zawiadomienia Sprzedającego..

Termin i miejsce zawarcia  umowy, wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21,  pokój nr 211, telefon 343509181 e-mail: lub/i na stronie internetowej urzędu www.olesno.pl.

 

Olesno dnia 22 lipca 2022 roku

 

                                                  Burmistrz Olesna                                                     
                                                    Sylwester Lewicki

 

Zobacz oryginał ogłoszenia o przetargu.PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż mieszkania w Kucobach..pdf (1 006,93KB)

Kucoby budynek wspólnoty mieszkaniowej Kiki 10.jpeg Kucoby mieszkanie kiki 10.3.jpeg