Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek w obrębie ulicy Kluczborskiej w Oleśnie.

BURMISTRZ OLESNA

OGŁASZA I PRZETARGI

USTNE NIEOGRANICZONE

 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Oleśnie w obrębie ulicy Kluczborskiej

 1. Działka nr 1051 o powierzchni 0,5180 ha, KW OP1L/00002028/8
 2. Działka nr 1054 o powierzchni 0,0720 ha, KW OP1L/00002030/5
 3. Działka nr 1063 o powierzchni 0,5890 ha, KW OP1L/00023910/1
 1. Nieruchomości o których mowa pod numerem I, II i III położone są na obrzeżach miasta Olesna a dostęp do drogi publicznej odbywa się poprzez gminne  drogi wewnętrzne gruntowe  oznaczone ewidencyjnie jako nr 1095, 1096, 157 i 158/1.
 2. Przedmiotowe działki  oznaczone są w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego jak grunty orne klasy V i VI. i faktycznie stanowią tereny uprawiane rolniczo.
 3. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolne i tereny piaskowni, natomiast w odległości około 400 metrów znajduje się stacja paliw oraz pojedyncze nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Teren nie jest uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe media znajdują się w obrębie ulicy Kluczborskiej i są to sieci elektroenergetyczna i wodociągowa
 5. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 6. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno nieruchomości pod numerami I, II i III, znajdują się na terenach rolniczych, symbol R (uprawy polowe – klas IV-VI).

Ceny wywoławcze:

 1. Działka nr 1051 o powierzchni 0,5180 ha, - 25.600 złotych
 2. Działka nr 1054 o powierzchni 0,0720 ha, -   3.800 złotych
 3. Działka nr 1063 o powierzchni 0,5890 ha, - 29.100 złotych

PRZETARGI  odbędą się w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.30, 10.45 i 11.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 – sala nr 117 (duża sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji: 1% ceny wywoławczej.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2022 r.  (decyduje data uznania rachunku bankowego Gminy Olesno) na konto nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 – tytuł przelewu: „wadium –  I przetarg na sprzedaż działki nr ……….. (należy wpisać odpowiedni numer działki którą uczestnik przetargu jest zainteresowany) w Oleśnie.”

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium;
 2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych;
 3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu lub zawiadomieniu które otrzyma od Organizatora przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy, wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  organizator przetargu zawiadomi nabywcę odrębnym pismem nie później niż na 7 dni przed  terminem zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21,  pokój nr 211, telefon 343509181 e-mail: lub/i na stronie internetowej urzędu www.olesno.pl.

 

Olesno dnia 20 lipca 2022 roku

 

                                                                                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

Zobacz oryginał ogłoszenia PDFOgłoszenie o I przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek przy ulicy Kluczborskiej..pdf (1 007,30KB)

Kluczborska działki mapka 1.jpeg                 Kluczborska działki mapka 2.jpeg