Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: Rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie

Olesno, dnia 16 sierpnia 2022 roku

Z.III.6220.6.2022

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 15 czerwca 2022 r. przez spółkę Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509 obręb Olesno, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

            Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

 Burmistrz 

Sylwester Lewicki

 


 

Załącznik:

  1. PDFDecyzja nr Z.III.6220.6.2022.pdf (415,01KB)

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Olesno, dnia 16 sierpnia 2022 roku

Z.III.6220.6.2022

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu, na wniosek złożony w dniu 15 czerwca 2022 r. przez spółkę Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, decyzji nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie”, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 509 obręb Olesno.

            Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

 

 

 Burmistrz 

Sylwester Lewicki

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.