Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LXI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-09-20 o godz. 14:05:22, a zakończono o godz. 14:49:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Piotr Gręda
 2. Grzegorz Biernacki
 3. Tadeusz Zamłyński
 4. Andrzej Kochański
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 13. Tomasz Harciarek
 14. Paweł Wiendlocha

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LXI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:05:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, OLESNO 2030”. (zał. nr 7)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. (zał. nr 8)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (zał. nr 9)
 17. Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały NR XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. (zał. nr 10)
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zaproponował aby z porządku obrad wycofać punkt 6, ze względu na nieobecność na dzisiejszej sesji Burmistrza Olesna oraz punkt 15 i 16.

Wszyscy radni pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali zmieniony porządek obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (14:10:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (14:10:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:10:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Artur Paluch

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 16 września 2022 r. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych gdzie po wysłuchaniu właściwie merytorycznych pracowników wszystkie projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.   Komisja wypracowała wniosek o przygotowanie ulotek informujących o nowych zasadach wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Olesno i przekazania ich np. sołtysom aby mogli je rozdać mieszkańcom razem z nakazami płatniczymi w sprawie podatku.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 września 2022r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023 informacji w tym temacie udzielił Pan Janusz Wojczyszyn. Ponadto przeanalizowano oraz pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili pracownicy urzędu. Komisja nie zaopiniowała projektów uchwał oświatowych.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 19 września 2022 r. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się ze sprawozdanie z działalności Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz ze sprawozdaniem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie z wyjątkiem uchwały dotyczącej petycji zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie. Komisja wypracowała wniosek o odbudowę rowu przy drodze transportu rolnego będącego własnością gminy Olesno w miejscowości Łomnica ul. Wydzieracz, na odcinku od nowo budowanego wiaduktu do linii kolejowej – po obu stronach tej drogi. Woda z wybudowanego wiaduktu jest odprowadzana bezpośrednio do tego rowu, co grozi zalewaniem pobliskich pól i posesji. Komisja prosi o informację zwrotną o sposobie załatwienia sprawy.Komisja poprosiła o informację dotyczącą drogi Wydzieracz w Łomnicy, czy przed wiaduktem planowane są do budowy zatoczki umożliwiające swobodne mijanie się min. ciągników i maszyn rolniczych. Ponadto komisja prosi o informację czy parametry techniczne wiaduktu umożliwiają mijanie ciągników i maszyn rolniczych na samy obiekcie.

Sprawozdanie złożył Pan Łukasz Czołkos Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja  odbyła jedno posiedzenie w dniu 15 września 2022 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono:

 • Inwestycji dotowanych ze środków zewnętrznych – informacji na ten temat udzieliła Pani Małgorzata Pach.
 • Analiza gospodarowania majątkiem trwałym gminy – informacji na ten temat udzieliła Pani Aneta Sitna

Ponadto przeanalizowano oraz pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili pracownicy urzędu.

Jako ostania sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków Pani Irena Hadasik, która poinformowała, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 6 września 2022 r. Celem posiedzenia było rozpatrzenie petycji Pana Grzegorza Rataj w sprawie budowy w 2022 roku wodociągu w Koloni Łomnickiej. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu Pana Kamila Brzęczka Kierownika Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami, który poinformował, że wnioskowana inwestycja nie może być zrealizowana z powodu braku środków w budżecie gminy na rok 2022. Pan Kamil Brzęczek poinformował, że inwestycja została wpisana do projektu budżetu zarówno na rok 2021 jak i 2022. Warunkiem realizacji inwestycji było pozyskanie zewnętrznych środków w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2021 r. oraz 2022 r. przedmiotowa inwestycja nie została złożona do żadnego z naborów, gdyż jej charakter nie gwarantował uzyskania odpowiedniej liczby punktów niezbędnych do pozyskania dofinansowani. Planowane jest ujęcie przedmiotowej inwestycji w projekcie budżetu gminy na 2023 rok.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (14:18:00)

Przewodniczący rady Pan Henryk Kucharczyk poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło pismo od Pana Mateusza Antkowiak w sprawie miejsc wymagających poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Olesna oraz pismo Wojewody Opolskiego zapytanie do uchwały Nr LX/452/22 RM w Oleśnie z dnia 23.08.2022.  Ponadto uczestniczyłem w dożynkach w Łowoszowie oraz w Starym Oleśnie.  Spotkałem się z mieszkańcami Łowoszowa przy remoncie Sali OSP. 1 września wraz z częścią radnych uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023  a później w uroczystościach na cmentarzu komunalnym z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

6. Odpowiedzi na interpelacje. (14:21:00)

Ponieważ do biura rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (14:21:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (14:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2) (14:26:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Paweł Wiendlocha, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Artur Paluch

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (zał. nr 3) (14:28:00)

Klaudiusz Małek: Chciałem zwrócić uwagę na istotny problem, który wiąże się z tym zadaniem, które w mojej ocenie powinno zostać wykonane, zwłaszcza, że gmina już podjęła pierwsze kroki co do realizacji tego zadania w postaci sporządzenia dokumentacji projektowej. Kosztorysant który robił kosztorys inwestorski ocenił to zadanie na kwotę 300 tysięcy złotych. To samo zadanie zostało wycenione przez pracownika wodociągów w Oleśnie, który prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie, na kwotę 100 tysięcy złotych. Nie wiem skąd taka rozbieżność ale na pewno tak wysoki kosztorys inwestorski powoduje, że zadanie to  jest dyskwalifikowane w przypadku próby pozyskania środków zewnętrznych. Moja prośba jest takowa aby jeszcze raz wystąpić o sporządzenie kosztorysu na przedmiotowe zadanie przez innego wykonawcę. Dziękuję bardzo.

Henryk Kucharczyk: Mimo uwag zgłoszonych przez radnego Klaudiusza Małka uchwałę należy poddać pod głosowanie.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji. (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik
 • PRZECIW (2):
  Jan Bonk, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Paweł Wiendlocha, Marek Leśniak

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych. (zał. nr 4) (14:30:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych. (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kochański, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Paweł Wiendlocha, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Artur Paluch, Klaudiusz Małek

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5) (14:32:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (zał. nr 6) (14:33:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jan Bonk, Artur Paluch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marek Leśniak

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, OLESNO 2030”. (zał. nr 7) (14:36:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, OLESNO 2030”. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Marek Leśniak, Paweł Wiendlocha, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Artur Paluch

14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. (zał. nr 10) (14:38:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Paweł Wiendlocha, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Irena Hadasik
 1. Zapytania i wolne wnioski. (14:39:00)

Grzegorz Biernacki: Na parkingu przy ulicy Konopnickiej i Lublinieckiej znajdują się ławeczki i 2 stoliki w bardzo opłakanym stanie. Jest to miejsce często uczęszczane przez mieszkańców Olesna a taki widok nie jest dobrą wizytówka dlatego wnioskuje o remont tych ławeczek i stolików.

Piotr Gręda: Pan premier zarządził 10 % oszczędności na energii elektrycznej w związku z tym pytanie czy mamy jakiś plan oszczędnościowy na najbliższe miesiące ?

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: W tej chwili pracujemy nad tym, jak widomo nie jest to sprawa prosta. Analizujemy możliwości wyłączania poszczególnych ulic w zależności od tego jak są zasilane. Myślę, że w najblizych dniach będziemy wiedzieć więcej. Na pewno oszczędności będziemy wprowadzać ale nie chcielibyśmy robić czegoś takiego, że będziemy wyłączać całe sektory tylko ewentualnie zmniejszyć ilość punktów świetlnych w określonych godzinach, szczególnie nocnych.

Piotr Gręda: Jakie są plany oszczędzania w jednostkach podległych ?

Jerzy Chęciński: Tutaj szczególne rolę będą odgrywać dyrektorzy i prezesi spółek aby analizowali gdzie można te oszczędności poczynić. Wiadomo, że to są koszty i w szczególności osoby zarządzające tymi jednostkami muszą dbać o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

Piotr Gręda: Czy istnieje ryzyko zamknięcia Oleskiej Laguny ze względu na wzrost kosztów energii elektrycznej ?

Jerzy Chęciński: Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy takiego scenariusza ale też nie możemy go całkowicie wykluczyć. Wszystko będzie zależało od tego czy gmina dostanie jakąś pomoc systemową w zakresie dopłat do cen energii elektrycznej. Mogę powiedzieć, że dzisiaj miał się odbyć trzeci przetarg naszego Związku Gmin Śląska Opolskiego w zakresie dostaw energii i żadna firma nie złożyła oferty.

Klaudiusz Małek: Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwalę w sprawie koncepcji ścieżek rowerowych. Mnie bardzo interesuje odcinek Grodzisko – Sowczyce – Łomnica. Z tej koncepcji trasy 650 wynika, że trasa ma być prowadzona zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców od Grodziska przez Sowczyce i Łomnicę, jednakże dalej nie ma być prowadzona do granic województwa śląskiego, do Sierakowa Śląskiego tylko ma prowadzić w kierunku miejscowości Kucoby. W związku z powyższym mam prośbę aby Urząd Miejskie ewentualnie za poparciem Rady Miejskiej wystąpił ponownie do Zarządu Województwa Opolskiego aby tę koncepcję zmienić i poprowadzić tę ścieżkę wzdłuż obecnej jeszcze drogi DK 11, de facto łącząc województwo śląskie z opolskim. W mojej ocenie byłoby to racjonalne i zarazem bardzo oczekiwane. Oczywiście jeżeli nie będzie to kolidowało z budową obwodnicy Olesna. Dziękuję.

Jerzy Chęciński: Ten temat rozeznamy tym bardziej, że oczekujemy na spotkanie z marszałkiem Ogłazą. Myślę, że w najbliższym czasie dojdzie do tego spotkania i ten temat zostanie poruszony.

16. Zakończenie obrad. (14:49:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LXI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1449.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

Karolina Wiktor                                                              Henryk Kucharczyk

 

Teresa Skrzydło