Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2022-08-23 o godz. 14:35:17, a zakończono o godz. 15:16:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Grzegorz Biernacki
 3. Tadeusz Zamłyński
 4. Andrzej Kochański
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Klaudiusz Małek
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 12. Tomasz Harciarek
 13. Paweł Wiendlocha

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:35:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LX sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

Nieobecni radni Piotr Gręda i Łukasz Czołkos.

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:35:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Pana Pawła Wiendolochę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
 15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 19. Zakończenie obrad.

 

Zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (14:37:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

 

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (14:38:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22.08.2022 w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas posiedzenia przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22.08.2022 w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas posiedzenia przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne.

Jako kolejny sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 18.08.2022 w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas posiedzenia przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne oraz wystosowano wniosek o wystąpienie do zarządcy drogi DK11 w sprawie przeniesienia znaku STOP do osi drogi wyjazdowej ze stacji Orlen na ul. Wielkie Przedmieście w Oleśnie.

Ostatni sprawozdanie złożył Pan Andrzej Kochański Członek Komisji Finansów i Budżetu. który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 18.08.2022 w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas posiedzenia przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (14:42:00)

12.07.2022

 • od Wojewoda Opolski: zapytanie do uchwały Nr LVII/430/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.05.2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.

21.07.2022

 • Rada Rodziców: pismo w sprawie utrzymania wydłużonego czasu pracy PP w Borkach Wielkich.

04.08.2022

 • Genowefa Kleszcz: decyzji środowiskowej dla Ecohunters Sp. z o.o. oraz informacji dla mieszkańców w tej sprawie.

22-24.07.2022 uczestniczyłem w obchodach Dni Olesna

09.08.2022 wziąłem udział w zebraniu wiejskim w Łowoszowie.

14.08.2022 uczestniczyłem w pikniku wojskowym organizowanym na oleskiej promenadzie.

15.08.2022 uczestniczyłem w uroczystościach obchodu rocznicy „Cudu na Wisłą” i Święta Wojska Polskiego najpierw na mszy za ojczyznę a następnie na cmentarzu komunalnym przez pomnikiem lotników.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (14:43:00)

I Na sesji w dniu 6 lipca 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

442

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

443

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038

w trakcie realizacji

444

w sprawie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

w trakcie realizacji

445

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna

w trakcie realizacji

446

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Opolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie

w trakcie realizacji

447

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie

wykonana

448

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

68

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

69

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Oleśnie

70

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

71

w sprawie ustalenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"

 

 

72

w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Oleśnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r.

73

w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

74

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowiach

75

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich

76

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sowczycach

77

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie

78

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie

79

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śl. W Oleśnie

 

 

81

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

82

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

83

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Olesno

84

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

85

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

86

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach

87

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich

88

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sowczycach

89

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Oleśnie

90

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP nr 3 im. Powstańców Śl. w Oleśnie

91

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

92

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

06.07.2022

 • uczestniczyłem w w posiedzeniu Rady Seniorów podczas którego został uzupełniony skład rady o nowego członka, którym został Pan Ernest Hober.

07.07.2022

 • odbyłem spotkanie z burmistrzem i starostą Namysłowa.
 • odbyłem spotkanie w sprawie organizacji tegorocznych dożynek gminnych w Wachowie.

11.07.2022

 • z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, wziąłem udział w spotkaniu w siedzibie firmy Oras w Oleśnie.

14-17.07.2022

 • uczestniczyłem w delegacji do partnerskiego miasta Zalakaros (strażacy).

18.07.2022

 • odbyłem spotkanie z mieszkańcami ul. Paulinki w Oleśnie.

26.07.2022

 • uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta Policji, która odbyła się w KPP w Oleśnie.

22-24.07.2022 

 • wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie zorganizowałem Dni Olesna 2022.

01.08.2022

 • uczestniczyłem w obchodach 78 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się w Opolu.

02.08.2022

 • udzieliłem wywiadu dla radia Opole.

03.08.2022

 • odbyłem spotkanie z Przewodniczącą Rady Seniorów Panią Marią Mitrengą w sprawie  organizacji „Dni Integracji Międziypokoleniowej”

08.08.2022

 • uczestniczyłem w podpisaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

09.08.2022

 • uczestniczyłem w briefingu prasowym z okazji otwarcia zmodernizowanego dworca PKP w Oleśnie, w którym udział wzięli: Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A., Wojciech Zabłocki, pełnomocnik zarządu PKP S.A. ds. inwestycji, Tadeusz Szulc, dyrektor PKP S.A. OGN we Wrocławiu, Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski, Antoni Duda, poseł na Sejm RP VIII kadencji, Paweł Dydyński, asystent posła na Sejm RP Violetty Porowskiej, ksiądz Walter Lenart, proboszcz.

 

12.08.2022

 • uczestniczyłem  w obchodach święta Wojska Polskiego, które odbyły się  w jednostce wojskowej w Szumiradzie.

14.08.2022

 • współorganizowałem piknik wojskowy na oleskiej promenadzie w ramach wydarzenia pod hasłem „Zostań żołnierzem. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa”, organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego. Głównym organizatorem była 10. Opolska Brygada Logistyczna.

15.08.2022

 • uczestniczyłem w obchodach Święta Wojska Polskiego w Oleśnie, które zainaugurowała msza święta w intencji ojczyzny następnie uroczyście złożono wraz z delegacjami wiązanki kwiatów pod pomnikiem Lotników Polskich na oleskim cmentarzu komunalnym.

17.08.2022

 • uczestniczyłem w spotkaniu roboczym Prezesów Zarządów Oddz. Miejsko Gminnych  OSP Powiatu Oleskiego, podczas którego została przedstawiona koncepcja organizacji przedsięwzięć w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego „Od Młodzika do naczelnika” oraz „Nasze wyszkolenie waszym bezpieczeństwem”. Spotkanie odbyło się w Miejski Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim.

22.08.2022

 • uczestniczyłem w otwarciu 10-dniowego obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych w Turawie.

23.08.2022

 • brałem udział w uroczystym podpisaniu umów dotacji dla OSP z terenu powiatów: opolskiego, oleskiego, strzeleckiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cz.2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”. Spotkanie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.

 

7. Odpowiedzi na interpelacje. (14:53:00)

8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Pana Pawła Wiendolochę. (14:53:00)

Przewodniczący poprosił Pana Krzysztofa Latochę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie o przekazanie zaświadczenia stwierdzającego wybór Pana Pawła Wiendlocha na radnego gminy Olesno.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny jest zobowiązany do złożenia ślubowania.

Przewodniczący: Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego. Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób: odczytam rotę ślubowania, a następnie Pan radny w postawie stojącej wypowiada głośno słowo ślubuję. Informuję również, że  ślubowanie może być złożone z dodaniem zwrotu „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Radny: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (14:56:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2) (15:02:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (zał. nr 3) (15:04:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha, Klaudiusz Małek, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (zał. nr 4) (15:07:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (zał. nr 5) (15:08:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Artur Paluch, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. (zał. nr 6) (15:09:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 7) (15:10:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 8) (15:12:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji (zał. nr 9) (15:13:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (zał. nr 10) (15:14:00)

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Paweł Wiendlocha, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

19. Zapytania i wolne wnioski. (15:14:00)

20. Zakończenie obrad. (15:16:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1516.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

Karolina Wiktor                                                              Henryk Kucharczyk