Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20.

głoszenie o I przetargu

ustnym nieograniczonym

na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego

położonego w Oleśnie przy ul. Rynek 20

 

BURMISTRZ OLESNA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na stawkę czynszu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno położonego w budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20, usytuowanego na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako nr 2517 o powierzchni 0,0798 ha:

  1. Działka nr 2517 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek w Oleśnie.
  2. Na działce 2517  znajduje się budynek usługowo-biurowy (Ratusz Miejski) z poddaszem nieużytkowym i podpiwniczeniem, wybudowany w latach 1820-1821.
  3. Budynek Ratusza Miejskiego położony w narożniku przy wschodniej pierzei rynku jest dwukondygnacyjnym budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej i stanowi własność Gminy Olesno.
  4. Budynek Ratusza Miejskiego na działce 2517 posiada przyłącza elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz gazowe.
  5. Lokal użytkowy przeznaczony do wynajmu mieści się na I piętrze budynku i składa się z pięciu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 98,71 m/2. Najemca będzie miał również możliwość korzystania z wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych i zaplecza sanitarno-socjalnego znajdującego się w budynku.
  6. Termin zwolnienia z czynszu obejmujący okres zagospodarowania lokalu użytkowego i jego dostosowania do potrzeb własnych Najemcy wynosi dwa miesiące.
  7. Wynajem lokalu użytkowego następuje w oparciu o Zarządzenie nr 127.2018 Burmistrza Olesna z dnia 22 października 2018 roku w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych oraz Zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Olesna z dnia 22 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą stawki czynszu i wadium:

- cena wywoławcza: 20,00 – zł/m2 netto

- wadium: 6.000,00- zł. (równowartość trzymiesięcznego czynszu netto)

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

PRZETARG  odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godzinie 11.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 – sala nr 114.

`Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 - zł, najpóźniej do dnia 27 października 2022 r.  (decyduje data uznania rachunku bankowego Gminy Olesno) na konto nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 – tytuł przelewu: „wadium –  I przetarg na najem  lokalu użytkowego w Ratuszu Miejskim w Oleśnie”

O wysokości postąpienia - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej - decydują uczestnicy przetargu.  

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych;
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika przetargu z  treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacji.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako Najemca lokalu użytkowego, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21,  pokój nr 211, telefon 343509181 e-mail: lub/i na stronie internetowej urzędu www.olesno.pl.

 

Olesno dnia 13 października 2022 roku

 

Zobacz oryginał ogłoszenia: PDFOgłoszenie o I przetargu nieograniczonym na stawkę czynszu najmu Rynek 20.pdf (938,69KB)

                                                 Burmistrz Olesna

                                                 Sylwester Lewicki