Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LXII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 11 października 2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-10-11 o godz. 13:03:00, a zakończono o godz. 13:57:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Irena Hadasik
 8. Marek Leśniak
 9. Łukasz Czołkos
 10. Klaudiusz Małek
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk
 14. Tomasz Harciarek
 15. Paweł Wiendlocha
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LXII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (13:03:00)
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata 2019-2021”. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 4)
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (13:04:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

 1. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (13:04:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 10 października. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy stanu zadłużenia gminy oraz prawidłowości spłaty zadłużenia. W tym temacie wyjaśnień udzieliła pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy. Ponadto komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. W temacie opracowanie wniosków do budżetu gminy na 2023 rok, komisja nie złożyła wniosków.

Następnie sprawozdanie złożył pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 10 października 2022r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia komisja wysłuchała informacji na temat rozwiązań w zakresie wprowadzenia oszczędności energetycznych w naszej gminie oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkaniowy. Ponadto przeanalizowano oraz pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili pracownicy urzędu.

Kolejno sprawozdanie złożył pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 6 października. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z tematem przygotowanie do akcji „ZIMA” do którego wyjaśnieńudzielił pan Kamil Brzęczek Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Zbigniew Boślak Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwaw Oleśnie, który udzielił informacji w temacie dopłat bezpośrednich oraz innych form pomocowychdla rolników. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Jako ostatni sprawozdanie złożył pan Łukasz Czołkos Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja  odbyła jedno posiedzenie w dniu 5 października 2022 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono:

 • wykonanie budżetu oświaty za 3 kwartały roku 2022 – informacji na ten temat udzielił Pan Janusz Wojczyszyn.

Ponadto przeanalizowano oraz pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili pracownicy urzędu.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (13:10:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk kucharczyk, który poinformował, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w PSP nr 1 w Oleśnie. Po za tym do Biura Rady wpłynęło pismo 19 września z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 roku. 21 września od Wojewody Opolskiego opinia odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Olesna.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (13:11:00)

I Na sesji w dniu 23 sierpnia i 20 września 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła  18 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

449

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.

w trakcie realizacji

450

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036.

w trakcie realizacji

451

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

w trakcie realizacji

452

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

wykonana

453

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

wykonana

454

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

wykonana

455

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.

w trakcie realizacji

456

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

457

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.

w trakcie realizacji

458

zmieniającej uchwałę w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

w trakcie realizacji

459

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

460

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036

w trakcie realizacji

461

w sprawie rozpatrzenia petycji.

wykonana

462

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

wykonana

463

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.

wykonana

464

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

wykonana

465

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, OLESNO 2030”.

 

466

w sprawie zmiany  Uchwały NR XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

96

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

97

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej tj. zdawczo-odbiorczej w związku z likwidacją placówek oświatowych

 

98

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

99

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Wojciechowie

 

100

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

 

101

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

102

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Wydział Edukacji w Oleśnie

 

103

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku

104

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

26.08.2022

 • spotkałem się z dyrektorem Banku Gospodarki Krajowego na temat systemu rozliczeń dotyczących naszych projektów finansowanych z funduszu „Polski Ład”.

31.08.2022

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, Główny temat posiedzenia wynikał z ustawowego obowiązku przedstawienia Zgromadzeniu i RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2022 roku.

01.09.2022

 • uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 oraz w ślubowaniu uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie.
 • w swoim gabinecie gościłem panią Grażynę Lipińską dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie, która zakończyła swoja karierę zawodową i z ostatnim dniem sierpnia br. przeszła na zasłużoną emeryturę. 

03.09.2022

 • tradycyjnie jak co roku wziąłem udział w Narodowym Czytaniu. Tym razem na oleskim Rynku czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

04.09.2022

 • zorganizowaliśmy wspólnie z wszystkimi sołectwami Dożynki Gminne, które w tym roku odbyły się w Wachowie a rozpoczęły się nabożeństwem dziękczynnym za tegoroczne zbiory.

05.09.2022

 • w związku z zakończeniem przez Gminę Olesno realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wraz z panią Violettą Porowską przekazaliśmy część zakupionych laptopów uczniom naszej gminy. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w naszej gminie. Łącznie wpłynęło 286 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 245. W związku z faktem, że zostały środki finansowe pojawiła się jeszcze jedna edycja gdzie złożono ponad 80 wniosków a mamy możliwość zakupu jeszcze ponad 20 laptopów.
 • spotkałem się z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Łomniczanki, spotkanie odbyło się w sali OSP Łomnica. Dotyczyło perspektyw zabudowy działki obok remizy na cele sołectwa.

06.09.2022

 • w Urzędzie Miejskim spotkałem się wiceburmistrzem oraz z  Panem Sokołowskim dyrektorem ZDW w Opolu gdzie omawialiśmy sprawy bieżące oraz kwestie związane z tematyką dróg wyższej kategorii chodziło min. o kwestie niektórych rozwiązań związanych z budową obwodnicy Olesna.
 • tego samego dnia spotkałem się również z szefem Zarządu Dróg Powiatowych panem Jerzym Liberką, gdzie rozmawialiśmy na tematy drogowe oraz tematy związane z funkcjonowaniem naszego Oleskiego Klubu Sportowego.
 • w godzinach wieczornych spotkanie  podsumowujące dożynki w Wachowie w którym wzięły udział wszystkie osoby zaangażowane w organizacje dożynek, spotkanie odbyło się w OSP Wachów.

15.09.2022

 • uczestniczyłem w Dniu Integracji Międzypokoleniowej zorganizowanym przez Miejską Radę Seniorów w Oleśnie dla mieszkańców miasta oraz powiatu oleskiego. Uczestnikami wydarzenia byli również goście z Opola i okolic. Impreza odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

09.09.2022

 • uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów dla 5 jednostek OSP z naszej gminy w komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z udziałem Wojewody oraz parlamentarzystów ziemi opolskiej.

14.09.2022

 • spotkałem się z prezesem oraz księgową OPWiG w sprawie bieżącego funkcjonowania oraz spraw związanych z finansami naszej spółki komunalnej.

16.09.2022

 • uczestniczyłem w wydarzeniu ewangelizacyjnym pn. Oleskie Uwielbienie, które odbyło się na oleskim rynku. Wydarzenie zorganizowane zostało przez duszpasterzy parafii Bożego Ciała oraz skierowane do młodzieży naszego miasta, dekanatu oraz powiatu.

28.09.2022

 • dokonałem symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji oficjalnego zakończenia kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie, w którym udział wzięli Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski oraz przedstawiciele gminy, Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonawcy inwestycji. Inwestycja , która została zakontraktowana ponad dwa lata temu została doprowadzona do szczęśliwego finału bez dodatkowych kosztów. Zdajemy sobie sprawę, że dwa lata temu to były zupełnie inne koszty dlatego cieszymy się, że trafiliśmy na bardzo dobrą i uczciwą firmę wykonawczą. Cała inwestycja to ponad 36 milionów złotych brutto.
 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami OSP gminy Olesno w sprawie zakupów wyposażenia drużyn młodzieżowych OSP po otrzymaniu  dofinansowań z MSWiA. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

29-30.09.2022

 • wspólnie z współpracownikami wziąłem udział w seminarium Oticach w ramach projektu pn.: Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE -  Spotkanie edukacyjne przedstawicieli samorządów PL-CZ, SK, HU w Oticach

Działanie obejmowało wspólne seminarium przedstawicieli administracji czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wspólne seminarium dotyczyło funkcjonowania samorządów lokalnych w krajach wyszehradzkich.

Działanie stanowiło innowacyjną koncepcję wzajemnej współpracy na poziomie instytucji samorządowych.

 Tematem seminarium był rozwój samorządów lokalnych, rozwiązywanie lokalnych problemów (także w odniesieniu do doświadczeń historycznych) oraz źródeł finansowania budżetów samorządów.  Wykładowcą był m.in. zastępca burmistrza miasta Opawa oraz przedstawiciele samorządów grupy wyszehradzkiej biorącej udział w spotkaniu.

30.09.2022

 • gościłem w urzędzie grupę samorządowców z gmin i miast województwa łódzkiego, którzy w ramach projektu przyjechali zobaczyć ciekawe działania rewitalizacyjne zastosowane na terenie naszego miasta. Podczas wizyty grupie przedstawiono proces budowlany rewitalizacji rynku oraz promenady przy ul. Murka w Oleśnie. W tym roku złożyliśmy wniosek do konkursu, związany z obiektem rewitalizowanym Centrum Przesiadkowe. W tym miejscu korzystając z okazji chciałem zachęcić do głosowania na ten projekt. Taka możliwość już jest. Jest to prestiżowa nagroda mówiąca jak oceniają daną inwestycje mieszkańcy.

04.10.2022

 • odbyłem spotkanie z członkami Związku Powiatowo-Gminnego, które dotyczyło przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: "Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych w Oleśnie" z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Ponadto omówione zostały szczegóły realizacji projektu oraz harmonogram kolejnych działań związanych z realizacją inwestycji.

11.10.2022

 • z okazji „50 lecia” Polskiego Związku Niewidomych gościłem najpierw w kościele Bożego Ciała a później w Miejskim Domu Kultury na uroczystościach związanych ze świętem osób niedowidzących i niewidzących.

 

Piotr Gręda: Chciałem się dowiedzieć o rezultaty i wnioski ze spotkania pana burmistrza z przedstawicielami OKS Olesno ?

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Omawialiśmy tematy bieżące natomiast jutro mamy spotkanie w pełnym składzie całego zarządu, więc jeśli będzie Was interesowała tematyka i rezultaty tego spotkania to następnym razem taką informację państwu przekażę.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (13:24:00)

Ponieważ do biura rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:24:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Paweł Wiendlocha

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036 (13:30:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata 2019-2021”. (13:31:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata 2019-2021”. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Paweł Wiendlocha, Irena Hadasik, Artur Paluch, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:32:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Irena Hadasik

12. Zapytania i wolne wnioski. (13:33:00)

Henryk Kucharczyk: Czy jest taka możliwość aby w szkołach utworzyć subkonta dla rodziców płacących za obiady, to jest pytanie od rodziców?

Janusz Wojczyszyn: Przeanalizuję to razem z wydziałem edukacji i udzielę dyrektorom odpowiedzi.

Piotr Gręda: Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy PSP nr 3 w Oleśnie. Czy byłaby możliwość skierowania pracowników Straży Miejskiej do regulowania ruchem przy przedszkolu w godzinach porannych kiedy to rodzice dowożą dzieci. Jest tam bardzo utrudniony dojazd ze względu na wąską drogę, która tam prowadzi do tego jest tam jeszcze parking. Doszło tam już do kilku stłuczek, pole widzenia jest tam mocno ograniczone poprzez stawianie samochodów na chodniku.

Janusz Wojczyszyn: Przyjęliśmy do wiadomości, będziemy realizować.

Piotr Gręda: Drugie moje pytanie jest związane z problemem gryzoni na terenie miasta. Chciałem się dowiedzieć czy jest plan kompleksowej deratyzacji miasta ponieważ jest to problem który dotyczy całego miasta a niektórych dzielnic w szczególności. 

Jerzy Chęciński: Gmina jest już po deratyzacji na obiektach gminnych. Natomiast jeśli chodzi o osoby prywatne to są one zobowiązane do utrzymania czystości i porządku na swoich posesjach.

Piotr Gręda: Może dałoby radę podejść kompleksowo do tematu, moim zdaniem pojedyncze osoby nie są w stanie sobie poradzić z tym problem. Dodatkowo są inne instytucje nie będące własnością gminy np. szpital które przypuszczalnie mogą przyczyniać się do niekorzystnej sytuacji z gryzoniami.

Jerzy Chęciński:  Jest taka instytucja jak sanepid która kontroluje instytucje publiczne rożnego rodzaju min. szpital, gdzie wystarczy stosować się do obwiązujących przepisów żeby problem był rozwiązany.

Irena Hadasik: Wczoraj odbyła się konferencja Urzędu Marszałkowskiego, gdzie Wicewojewoda poinformował, że opolskie samorządy otrzymają 350 milionów na inwestycje oraz energię. Chciałam zapytać jaka pula z tych środków przeznaczona będzie dla gminy Olesno?

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Jest to ogólna dotacja, która w większości przypadków będzie wyglądała podobnie czyli gminy ponad 2 000 800 a powiaty nieco ponad 6 000 000 złotych. Tak to się będzie kształtowało.

Irena Hadasik: Czy wiadomo już na co te środki zostaną przeznaczone w naszej gminie ?

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: My jeszcze nie wiemy jaka będzie cena energii. Traktujemy to na razie jako pozytywną informację, która nam pomoże przetrwać. Zdajemy sobie sprawę, że w naszych jednostkach każdemu brakuje kilka set tysięcy złotych.

Artur Paluch: Czy gmina może poprzez OPWiG założyć farmę fotowoltaiczną i czerpać z tego korzyści, czy można przykładowo zamontować fotowoltaikę na Urzędzie Miejskim  i tym samym zmniejszyć zużycie energii bo to są konkretne oszczędności.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Temat był już wcześniej przerabiany chodziło o skorzystanie z programu bioróżnorodności i budowy farmy nieopodal rekultywowanego składowiska odpadów. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy środków na ten cel, przekonfigurowaliśmy projekt, który dotyczył tylko tej części zielonej czyli przebudowy małego parku miejskiego i na ten cel otrzymaliśmy pieniądze nie z Urzędu Marszałkowskiego tylko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania wniosku na dotację związana z budową fotowoltaiki dla jednej z najbardziej energochłonnej jednostki czyli basenu miejskiego i mamy nadzieję, że uda się ten projekt zrealizować.

Piotr Gręda: Ostanie pytanie. Panie Burmistrzu co stało na przeszkodzie w zorganizowaniu mitingu lekkoatletycznego w 2022 roku przez LKS Viktoria. Były ponawiane trzy próby i ani razu nie udało się wbić w kalendarz, co się stało ?

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Wydaje mi się, że nie brakuje nam imprez sportowo rekreacyjnych na oleskim stadionie.

Piotr Gręda: Wydaje mi się, że lekkoatletycznych brakuje.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: W takim razie zachęcam nauczycieli wuefistów, których mamy całą armię do zajęcia się tym tematem.

13. Zakończenie obrad. (13:57:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LXII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1357.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

Karolina Wiktor                                                              Henryk Kucharczyk

 

 

Teresa Skrzydło