Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: Przebudowie drogi w Sowczycach, ulica Kani

Olesno, dnia 22 grudnia 2022 roku

Z.III.6220.13.2022

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. O wszczęciu na wniosek z dnia 19 grudnia 2022 r. Gminy Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Przebudowie drogi w Sowczycach, ulica Kani”  planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 556/231 i nr 411/219 ark. m. 2 obręb Sowczyce.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.13.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o uzgodnienie i opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami
mgr Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Sowczyce,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.