Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LXV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LXV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 29 listopada 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-11-29 o godz. 12:04:27, a zakończono o godz. 12:52:57 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Tadeusz Zamłyński
 4. Andrzej Kochański
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 12. Paweł Wiendlocha
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:04:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LXV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki oraz Tomasz Harciarek.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:04:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Oleśnie i w Wojciechowie. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej. (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/454/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023. (zał. nr 8)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9)
 17. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno (zał. nr 10)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 11).
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:06:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:07:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 28 listopada. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z informacją o pozyskiwanych środkach zewnętrznych przez Gminę. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Pani Małgorzata Pach Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 25 listopada podczas, którego dokonano analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku oraz stopniem realizacji budżetu w zakresie polityki gospodarczej. Informacji w tym zakresie udzielił Pan Kamil Brzęczek Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomości.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Piotr Gręda Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 listopada 2022r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia Pani Aneta Sitna udzieliła szczegółowych wyjaśnień do projektu budżetu Gminy Olesno na rok 2023.Członkowie komisji zapoznawali się z projektem budżetu na 2023 rok wraz z załącznikami. Pan Kamil Brzęczek udzielił odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczących inwestycji drogowych. Ponadto przeanalizowano oraz pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili pracownicy urzędu.

Sprawozdanie złożył Pan Łukasz Czołkos Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja  odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 listopada 2022 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono analizę ściągalności podatków i skuteczności windykacji należności oraz udzielanych ulg i umorzeń, wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Ponadto przeanalizowano oraz pozytywnie zaopiniowano materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili pracownicy urzędu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:15:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk poinformował o pismach jakie wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym:

20.10.2022

 • Od: Urząd Skarbowy w Brzegu: Informacja o wynikach analizy oświadczenia majątkowego Pana Marka Kudry Dyrektora MDK w Oleśnie.

21.10.2022

 • Od: Urząd Skarbowy w Lublińcu: Informacja o wynikach analizy oświadczenia majątkowego Pani Marleny Szulc Kierownika OPS w Oleśnie.

25.10.2022

 • Od Urząd Skarbowy w Kłobucku: Informacja o wynikach analizy oświadczenia majątkowego Dyrektora Jednostki organizacyjnej Gminy.

27.10.2022

 • Od: Urząd Skarbowy w Oleśnie: Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

31.10.2022

 • Od: Urząd Skarbowy w Kluczborku: Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

05.11.2022

 • Od: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie: pismo w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS skierowanej do Burmistrza Olesna.

17.11.2022

 • Od: Andrzej Suder: Wniosek w sprawie nadania nazwy „Honorowych krwiodawców” jednemu z rond na drodze DW 487 budowanej obwodnicy.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym uczestniczył 11 listopada w obchodach związanych z 104 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast 8 listopada uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 90. rocznicy powstania Znaku Rodła.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:17:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesjach w dniu 25 października oraz 7 listopada 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 4 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

471

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

472

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036

w trakcie realizacji

473

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

474

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036

w trakcie realizacji

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

115

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

116

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

117

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023

118

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

119

w sprawie projektu budżetu Gminy Olesno na 2023 rok

120

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Olesno przez Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"

121

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

26.10.2022

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu OW ZOSP RP woj. Opolskiego, które odbyło się w nadleśnictwie Kędzierzyn Koźle z siedzibą w Starej Kuźni. Podczas spotkania spotkałem się min z marszałkiem Andrzejem Bułą.

 

28.10.2022

 • uczestniczyłem w I Regionalnym Kongresie Gospodarczym pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, zorganizowanym z okazji 15-lecia Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Punktem kulminacyjnym Kongresu była Gala Podsumowująca, na której nagrodzono firmy i samorządy z regionu. Wśród 9 wyróżnionych znalazła się Gmina Olesno jako samorząd najaktywniej pozyskujący inwestorów w latach 2007 – 20222.

29 i 30.10.2022

 • w Kucobach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Chorzów, odbyły się wyścigi psich zaprzęgów POLAREX CUP Vol. 2 Kucoby Puchar Polski. Objąłem to wydarzenie swoim patronatem, a dla uczestników sztafety, która kończyła zawody oraz dla najmłodszych uczestników wydarzenia, ufundowałem i wręczyłem puchary i upominki. 

 

4.11.2022

 • gościłem u siebie w gabinecie olimpijczyka Jakuba Jelonka nowego trenera prowadzącego sekcję lekkoatletyczną  OKS Olesno.

 

5.11.2022

 • na zaproszenie Koła Łowieckiego Stobrawa uczestniczyłem w obchodach uroczystości św. Huberta, które odbyły się pod „Wiatą na Sobiszu”

 

8.11.2022

 • uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 90. rocznicy powstania Znaku Rodła, które rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, w której udział wzięła młodzież z oleskich szkół. Po niej, na scenie Miejskiego Domu Kultury, miały miejsce występy artystyczne, przeplatane prelekcjami zaproszonych gości. Miejsce na obchody rocznicowe wybrano nieprzypadkowo - na cmentarzu w Oleśnie spoczywa Janina Kłopocka, autorki znaku Rodła. Na jej grobie złożono symboliczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

9.11.2022

 • spotkałem się w moim gabinecie z prezesem spółki z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Bogdanem Wyczałkowskim oraz właścicielem Pracowni Projektowej GRE.BSKI Tomaszem Grębskim, która wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulicy M. Przedmieście z ulicą J. Słowackiego w Oleśnie. Podczas spotkania zaplanowano budowę trzykondygnacyjnego budynku wielorodzinnego z 14 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 40 m2 oraz 60 m2. Oferta nowo wybudowanych mieszkań skierowana będzie do osób i rodzin nieposiadających własnego lokalu w Gminie Olesno, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Koszt inwestycji został wstępnie oszacowany na kwotę 8.000.000 złotych a zdecydowana większość środków zostanie pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju  Mieszkalnictwa, Funduszu Dopłat oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • wraz z sekretarzem oraz radną Panią Edeltrudą Zug towarzyszyliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojciechowie w akcie pasowania na przedszkolaka, którego dokonała dyrektor placówki Małgorzata Wiencierz, zgodnie z którym dzieci zostały pełnoprawnymi przedszkolakami.
 • wziąłem udział w uroczystym przekazaniu promes dla 10 jednostek OSP z powiatu kluczborskiego. Promesy finansowe zostały przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 38 500 zł.

10.11.2022

 • w przededniu obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przy pomniku Powrotu Ziem Piastowskich do Macierzy uczestniczyłem w uroczystej ceremonii ślubowania uczniów I klasy mundurowej oraz kilku uczniów klasy II i III –Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

11.11.2022

 • uczestniczyłem w obchodach z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które tradycyjnie jak co roku rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny. Jednym z elementów tegorocznych miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, było posadzenie przy kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie DĘBU PAPIESKIEGO. Następnie uroczystości pod pomnikiem Lotników Polskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie, rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Ostatnim akcentem oleskich obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, było symboliczne odsłonięcie tablicy z nazwą RONDO NIEPODLEGŁOŚCI na rondzie w Świerczu. Odsłonięcia dokonałem wraz z Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą, który w swoim przemówieniu docenił starania naszej gminy w kultywowaniu pamięci o przeszłości naszego kraju.

14.11.2022

 • w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie wraz z panią poseł Violettą Porowską dokonaliśmy uroczystego przekazania promes  dotyczących dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych funkcjonujących przy OSP powiatu oleskiego. Łączna kwota dotacji dla MDP gminy Olesno wyniosła 42 100 złotych.

15.11.2022

 • wziąłem udział w zdalnym budżetowym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

17.11.2022

 • wraz z sekretarzem gminy uczestniczyłem w ceremonii prezentacji nowego oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie. Wydarzenie zainicjowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie zorganizowały Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz partner lokalny – Urząd Miejski w Oleśnie.
 • z przyjemnością informujemy, że Gmina Olesno otrzymała wyróżnienie w 13. edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2022, w kategorii "obiekt użyteczności publicznej" za Wielofunkcyjne Centrum Komunikacji w Oleśnie! Nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza Olesna Jerzy Chęciński.

23.11.2022

 • spotkałem się z dyrektorem NBP w Opolu panem Pawłem Frącz. Rozmawialiśmy min. o grantach z których można skorzystać. Będziemy się starali o miękkie projekty które będzie można wykorzystać na rzecz dzieci i seniorów.

24.11.2022

 • gościłem w swoim gabinecie pana Wojciecha Rogalę z Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami. Spotkanie dotyczyło współpracy.
 • na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczyłem w uroczystości spotkania jubilatów z terenu powiatu i gminy, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury.

25.11.2022

 • na zaproszenie Starosty Oleskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wziąłem udział w konferencji „ Nowe spojrzenie  - nowe możliwości-spojrzenie w przyszłość” , która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

26 i 27.11.2022

 • wraz z Atelier Sportu współorganizowaliśmy 94 Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, które odbyły się w miejscowości Leśna. W sobotę rywalizowało ze sobą prawie 600 zawodników o tytuł Mistrza/Mistrzyni Polski. Natomiast w niedziele dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję wziąć udział w dwóch wydarzeniach I Małe Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych oraz I Leśny Cross – Śladami Leśniczego. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim za trud włożony w organizacje tego przedsięwzięcia.

28.11.2022

 • odbyłem spotkanie robocze z radnymi Rady Miejskiej w Oleśnie. Tematem spotkania był budżet na 2023 rok oraz sprawy bieżące.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:29:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje, więc punkt stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (12:29:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036. (zał. nr 2) (12:34:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036. (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku. (zał. nr 3) (12:35:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Artur Paluch
 • PRZECIW (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Oleśnie i w Wojciechowie. (zał. nr 4) (12:39:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Oleśnie i w Wojciechowie. (12:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Paweł Wiendlocha, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej. (zał. nr 5) (12:40:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej. (zał. nr 6) (12:44:00)

Głosowanie nad odrzuceniem uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej. (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Artur Paluch, Paweł Wiendlocha, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej. (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/454/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno. (zał. nr 7) (12:47:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/454/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno. (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023. (zał. nr 8) (12:49:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9) (12:50:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Olesno. (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

17. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 10) (12:50:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 11). (12:51:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Artur Paluch, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

19. Zapytania i wolne wnioski. (12:52:00)

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków.

20. Zakończenie obrad. (12:52:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LXV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1252.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor