Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LXVI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LXVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 grudnia 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-12-13 o godz. 15:01:03, a zakończono o godz. 15:46:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Klaudiusz Małek
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 12. Tomasz Harciarek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:01:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LXVI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha.

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:02:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie miasta Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta  Nauczyciela.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno utworzonej na podstawie uchwały nr LVII/432/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zawnioskował, aby wprowadzić zmiany w przedstawionym porządku obrad:

 • ze względu na nieobecność Burmistrza Olesna informację z działalności i pracy w okresie międzysesyjnym przenieść na kolejną sesję;
 • wprowadzić uchwałę w sprawie likwidacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno utworzonej na podstawie uchwały nr LVII/432/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zmieniony porządek obrad został zaopiniowany pozytywnie 12 głosów „za”.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (15:06:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (15:06:00)

Jako pierwsza sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że w okresie  międzysesyjnym komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 12 grudnia 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych  opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto komisja opracowała podczas posiedzenia plan pracy komisji na 2023 rok. Komisja przeprowadziła także bieżącą analizę przetargów i realizacji zadań inwestycyjnych.

Jako kolejny sprawozdanie złożył Przewodniczący  Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 grudnia 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwal pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy wpływów z podatku PIT i CIT pod katem rozwoju gminy Olesno a także analizy ilości podmiotów gospodarczych i skali bezrobocia w gminie Olesno.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Marek Leśniak który poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 6 grudnia 2022. Podczas posiedzenia omówiono realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w okresie jesienno-zimowym w Gminie Olesno oraz zgłoszono propozycje zadań do budżetu Gminy na 2023 r.  Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych  opiniując projekty uchwał pozytywnie, do projektu uchwały oświatowej komisja zgłosiła wnioski.

Na zakończenie posiedzenia Komisja zgłosiła dwa wnioski w sprawach bieżących.

 

Jako ostatni sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Finansów i budżetu Łukasz Czołkos, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 8 grudnia 2022 roku na którym przeanalizowano wnioski budżetowe zgłoszone przez poszczególne Komisje oraz omówiono materiały sesyjne, opiniując je pozytywnie.

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (15:13:00)

Przewodniczący poinformował, że uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu 8 grudnia na oleskim Rynku, gdzie pod kolumną maryjną wspólnie z Burmistrzem złożył wiązankę białych róż oraz dokonano symbolicznego włączenia świątecznej iluminacji miasta.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (15:14:00)

Przedmiotowy punkt został wycofany z porządku obrad.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (15:14:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje, więc punkt stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (15:14:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036. (15:18:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036. (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (15:19:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Harciarek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (15:21:00)

Glosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (15:23:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie miasta Olesno. (15:24:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie miasta Olesno. (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (15:25:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (15:26:00)

Głosowanie nad zmianą w § 8 ust. 2 pkt 7 nad wnioskiem: wysokość dodatku wychowawstwo oddziału: do 20 ucz.- 300 zł, od 21 do 26 ucz. – 350 zł, pow. 26 ucz. – 400 zł. (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (3):
  Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

Głosowanie nad zmianą w § 8 ust. 2 pkt: dodać pkt 10 wychowawstwo z orzeczeniami: wysokość dodatku 10 zł. (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

Głosowanie nad zmianą w § 11 ust. 1: dodatek za warunki pracy w wysokości od 10% do 15 %. (15:35:00)

 

 

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Artur Paluch
 • PRZECIW (5):
  Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

Głosowanie nad zmianą w § 12: ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Piotr Gręda
 • PRZECIW (6):
  Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

Głosowanie nad zmianą w § 12: ust. 6 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin doraźnych zastępstw nauczyciela. (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Artur Paluch, Marek Leśniak
 • PRZECIW (5):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Marek Leśniak, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (15:38:00)

Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (15:40:00)

Głosownie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. ( zał. nr 9) (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno na podstawie uchwały nr LVII/432/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. (15:41:00)

Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Jerzy Chęciński.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie likwidacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno utworzonej na podstawie uchwały nr LVII/432/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha

19. Zapytania i wolne wnioski. (15:44:00)

Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o analizę wydatkowania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa w Gminie Olesno.

20. Zakończenie obrad. (15:44:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LXVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1544.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor