Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LXVII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LXVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-12-28 o godz. 12:01:27, a zakończono o godz. 13:08:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Piotr Gręda
 2. Grzegorz Biernacki
 3. Tadeusz Zamłyński
 4. Andrzej Kochański
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 13. Tomasz Harciarek
 14. Paweł Wiendlocha

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:01:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LXVII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Artur Paluch.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:01:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 r. (zał. nr 1)

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
o projekcie uchwały budżetowej;

c)  odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców,

d)  przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji,

e)   dyskusja nad wnioskami Komisji,

f)   głosowanie każdego wniosku osobno,

g)   głosowanie całej uchwały budżetowej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. (zał. nr 2)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 3)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. (zał. nr 4)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. (zał. nr 6)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. ( zał. nr 7)
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:04:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:04:00)

Przewodniczący poinformował o pismach jakie wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym oraz o spotkaniach w których uczestniczył.

13.12.2022

Od: Izabela i Krzysztof Bogusz: w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Olesno na 2023 rok zadania wybudowania drogi i urządzeń drogowych na działce 3114/147.

14.12.2022

 • Od: Anna Woźnicka: skarga na Burmistrza Olesna.

15.12.2022

 • Od: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu: Uchwała Nr 505/2022 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023r.; Uchwała Nr 506/2022 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej; Uchwała Nr 507/2022 nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

19.12.2022

 • Od: Regionalna Komisja Orzekająca w Opolu: prawomocne orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych w UM w Oleśnie.
 • uczestniczyłem w wigilii dla ubogich i samotnych. W tym roku zaproszeni zostali również nasi goście z Ukrainy, wigilia odbyła się tradycyjnie w PSP nr 2 w Oleśnie.

20.12.2022

 • Od: Wojewoda Opolski: zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego  wobec uchwały Nr LXVI/493/22 w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 

 • Od: Wojewoda Opolski: zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego  wobec uchwały  Nr LXVI/495/22 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 

 • gościłem podczas koncertu kolęd zorganizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną, który odbył się w Miejskim Domu Kultury.

22.12.2022

 • gościłem w wieczorze pt. „Kocham Boże Narodzenie”, zorganizowanym przez Publiczna Szkołę Podstawowa nr 1 w Oleśnie.

27.12.2022

 • Od: Marszałek Województwa Opolskiego: Zaproszenie na konferencję inaugurującą wdrażanie Programu Fundusze Europejskiej dla Opolskiego 2021-2027.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Artur Paluch

I Na sesji w dniu 29 listopada oraz 13 grudnia  2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 22 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

475

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

476

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036

w trakcie realizacji

477

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku.

wykonana

478

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Oleśnie i w Wojciechowie.

w trakcie realizacji

479

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej.

w trakcie realizacji

480

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej.

wykonana

481

w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/454/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno.

wykonana

482

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023

wykonana

483

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

484

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno

Uchwała uchylona/ nowa przedłożona na dzisiejszej sesji

485

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

486

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

487

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036

w trakcie realizacji

488

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

wykonana

489

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno

w trakcie realizacji

490

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno

w trakcie realizacji

491

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie miasta Olesno

w trakcie realizacji

492

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno

w trakcie realizacji

493

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

wszczęcie postępowania nadzorczego wobec uchwały

494

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta  Nauczyciela

wykonana

495

w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała uchylona/ nowa przedłożona na dzisiejszej sesji

496

w sprawie likwidacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno utworzonej na podstawie uchwały nr LVII/432/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

121

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

122

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

123

w sprawie wdrożenia racjonalnego gospodarowania energią elektryczną w Urzędzie Miejskim w Oleśnie oraz podległych Gminie Olesno jednostkach

124

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

125

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

1.12.2022

 • przewodniczyłem naradzie roboczej Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu w ramach współpracy i współdziałania Samorządu Województwa Opolskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Spotkanie odbyło się w moim gabinecie a dotyczyło min. dofinansowania sprzętu i wyposażenia dla OSP w 2023 roku.

 

2.12.2022

 • w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Opolskiego uczestniczyłem w podpisaniu umowy w związku z faktem, że Gminie Olesno przyznano dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 5 milionów złotych na inwestycję pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku” 

5.12.2022

 • na zaproszenie Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” uczestniczyłem w przedświątecznym spotkaniu wszystkich członków, które odbyło się w restauracji Na Kamieniu w Borkach Małych połączonej z okrągłym jubileuszem istnienia „Oleskiego Koszyka”
 • odbyłem spotkanie w Urzedzie Miejskim w Oleśnie z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Opolu Panem Abdulah Al. Selwi.
 • odbyłem spotkanie o charakterze roboczym z grupą inicjatywną orz prezesem zarządu firmy wnioskującej o realizację przedsięwzięcia podmiotu Ecohunters Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do recyklingu infrastruktury pochodzącej z odnawialnych źródeł energii’.

 

 

7.12.2022

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, które dotyczyło min. projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2023 rok.
 • wraz z sekretarzem uczestniczyliśmy w spotkaniu Rady Seniorów, które odbyło się w Klubie Seniora. Spotkanie dotyczyło min. podsumowania działalności w 2022 roku. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych organizacji senioralnych oraz organizacji współpracujących z Rada oraz Klubem Seniora.
 • zorganizowałem oraz uczestniczyłem w przedświątecznym spotkaniu z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miejskiego, które odbyło się w Sali konferencyjnej tutejszego Urzędu.
 • zorganizowaliśmy oraz uczestniczyłem w przedświątecznym spotkaniu z sołtysami z gminy Olesno, które odbyło się w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku.

 

8.12.2022

 • spotkałem się z przedstawicielem KSSE i z przedstawicielem włoskiej firmy SiRit w sprawie możliwości realizacji inwestycji w obszarze oleskich terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Świerczu.
 • gościłem u siebie w gabinecie podopiecznych z WTZ Olesno, gdzie zostałem obdarowany własnoręcznie wykonanym, przepięknym prezentem świątecznym.
 • po raz kolejny, spotkaliśmy się 8 grudnia na oleskim Rynku, gdzie pod kolumną maryjną złożyłem wiązankę białych róż oraz dokonałem symbolicznego włączenia   świątecznej iluminacji miasta.

12.12.2022

 • wręczałem nagrody podczas Wernisażu 24 Oleskiego Konkursu Fotograficznego, który odbył się tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

13.12.2022

 • uczestniczyłem w roboczym posiedzeniu Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu a następnie w uroczystym spotkaniu z udziałem Pana Marszałka Andrzeja Buły oraz przedstawicielami Urzędu Marszalkowskiego. Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności OSP oraz wręczono podziękowania. Spotkanie odbyło się w zamku w Mosznej.

14.12.2022

 • uczestniczyłem oraz przewodniczyłem posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które odbyło się w Sternalicach.
 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zgromadzenia Zw. Gmin Śląska Opolskiego ósmej kadencji, gdzie został zatwierdzony budżet na 2023 rok.

15.12.2022

 • uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez klub seniora w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

15.-16.12.2022

 • uczestniczyłem w spotkaniu  zorganizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego dla włodarzy jednostek samorządu terytorialnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Spotkanie odbyło się w Opolu.

18.12.2022

 • uczestniczyłem w spotkaniu przedświątecznym osób samotnych w Wojciechowie.
 • uczestniczyłem w Jarmarku świątecznym który odbył się na oleskim rynku. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Boroszowa, Leśnej, Wachowa i Wojciechowa oraz gospodynie z Ukrainy, pomogły zaopatrzyć nas w pyszne, domowe smakołyki świąteczne oraz ręcznie wykonane ozdoby.
 • gościłem na przedświątecznym pokazie UKS Gwiazda, który odbył się w Publicznej Szkole nr 2 w Oleśnie.
 • uczestniczyłem w spotkaniu bożonarodzeniowym Mniejszości Niemieckiej, które odbyło się w MDK Olesno a wieczorem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Pana Ministra Marcina Ociepę.

19.12.2022

 • wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie  przygotowaliśmy po raz kolejny wigilię dla ubogich i samotnych. W tym roku zaproszeni zostali również nasi goście z Ukrainy.

20.12.2022

 • uczestniczyłem w ostatnim pożegnaniu Prezesa OSP Borki Wielkie śp. Bernarda Kandory.
 • gościłem podczas świątecznego koncertu „Swinging christmas” zorganizowanego przez Oleską Szkołę Muzyczną oraz Młodzieżowe Studium Rozrywkowe w Oleśnie, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

 

21.12.2022

 • uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego.

 

22.12.2022

 • wspólni z sekretarzem odbyłem świąteczne spotkanie z Biskupem Andrzejem Czają w Opolu, spotkanie było również okazją do złożenia życzeń zarówno świątecznych jak i urodzinowych księdzu biskupowi. Spotkanie odbyło się w Opolu.

 

Warte podkreślenia jest również fakt o otrzymaliśmy informację o kolejnych środkach zewnętrznych:

 

 • Gmina Olesno otrzymała 358 082,99 zł na realizację projektu pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”
 • informacja o przyznaniu z NFOŚ kwoty 10 mln złotych na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie.

 

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym w ostatnim wydaniu pisma samorządu terytorialne WSPÓLNOTA, RANKINGU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ SAMORZĄDY W LATACH 2014 – 2021, Olesno zostało sklasyfikowane na 60 miejscu spośród 267 miast powiatowych, co  jednocześnie daje nam 1 miejsce w woj. opolskim!

6. Odpowiedzi na interpelacje. (12:16:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 r. (zał. nr 1) (12:16:00)

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, (12:16:00)

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.

b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, o projekcie uchwały budżetowej, (12:22:00)

Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Kochański odczytał Uchwałę nr 505/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2023 rok.

c. odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców, (12:30:00)

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki odczytał wnioski złożone przez komisje do budżetu:

 • poszerzenie drogi o zatoczki parkingowe i chodnik ul. Słowackiego przy bloku nr 14;
 • partycypacja do ZDP w Oleśnie celem modernizacji ul. Długiej w Sowczycach oraz Lompy w Łomnicy ( odcinek za torami);
 • przeznaczyć środki finansowe na budowę oświetlenia na które już została wykonana dokumentacja;
 • budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – ulica Leśna ( od ul. Powstańców Śląskich obok boiska LZS Wachowice w kierunku posesji nr 26);
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w okolicy posesji 1,5 i 7 ul. Dobrodzieńska ( skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 901 z drogą powiatową nr 1943 O Wachowice-Wysoka);
 • wykonanie oświetlenia ulicznego od posesji nr 71 (budynek byłego klasztoru) w kierunku posesji 71 B i 51C (3 punkty świetlne);
 • wykonanie punktu świetlnego (lampa typu „solar”) w kierunku przysiółku Ameryka (ulica Borowa).

Komisja proponuje aby w/w zadania sfinansować z oszczędności poprzetragowych.

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak odczytał wniosek złożony do budżetu:

 • wykonanie dokumentacji/budowy drogi łączącej ul. Krzywą z ulicą Wędryńską w Łowoszowie II etap.

 

Radny Łukasz Czołkos Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że wymienione wnioski zostały ocenione przez Komisję jako zasadne. Jednak ze względu na brak możliwości umieszczenia ich w zaproponowanym przez Burmistrza Olesna projekcie budżetu na 2023 rok, komisja wyraża stanowisko, że zgłoszone zadania mogą być zrealizowane jedynie w ramach ewentualnych oszczędności powstałych w trakcie roku oraz po ocenie stopnia wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu na rok 2023  bez wprowadzania zmian.

d. przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji, (12:34:00)

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Wysoka Rado, Szanowni Państwo zdajemy sobie sprawę, że podejmujemy kolejne bardzo duże wyzwanie. Budżet na 2023 rok to jest budżet największy pod względem inwestycyjnym. On może nie jest globalnie największy ze względu na to, że pewne elementy zostały przesunięte do innych instytucji. Zdajemy sobie sprawę, że mamy budżet ponad 25 milionów z tego kwota prawie 18 milionów to są środki zewnętrzne. Rok 2023 będzie bardzo mocny zarówno finansowo jak i organizacyjnie aby zaplanowane inwestycje w jak największym zakresie wykonać. Musimy mieć świadomość, że część inwestycji, które są założone w budżecie, biorąc pod uwagę sytuację zarówno w kraju jak i globalną może nie udać się zrealizować w stu procentach. Tych niewiadomych jest troszeczkę więcej niż zazwyczaj i każdy kto prowadzi działalność zdaje sobie z tego sprawę. Nie mamy jeszcze rozstrzygniętych przetargów na niektóre działania, które chcieliśmy rozpocząć jak najszybciej ponieważ są one finansowane ze środków zewnętrznych. Mamy obwarowania, że do lutego a jeśli chodzi o tereny po pegeerowskie do maja musimy jasno się określić czy te środki są wystarczające do realizacji tych inwestycji. Myśmy te wnioski składali jak była inna sytuacja gospodarcza a co za tym idzie kosztorysy były inne, w związku z czym udział wkładu własnego może być inny od zakładanego. Serdecznie dziękuję wszystkim Komisjom, że ze zrozumieniem podeszły aby ten budżet przyjąć w zaproponowanej przez nas formule. Jeśli w trakcie roku pojawią się jakieś środki pozwalające na realizację zadań zgłoszonych przez poszczególne Komisje to na pewno je rozważymy.

e. dyskusja nad wnioskami Komisji, (12:40:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Jak już wcześniej było mówione nie chcemy burzyć przedstawionego projektu budżetu. Wszystkie Komisje podeszły do tematu racjonalnie zdając sobie sprawę, że mamy czasy nie pewne, dlatego musimy z dystansem do tych naszych zadań podchodzić.  Może się okazać, że pojawią się nowe środki unijne, wtedy będziemy dyskutować na co jeszcze można przeznaczyć, ale musimy sobie zdawać sprawę, że przy każdych środkach zewnętrznych musimy mieć wkład własny.

Ze strony radnego Marka Leśniaka padło pytanie odnośnie remontu dachu w szkole nr 1.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Generalnie jeśli chodzi o strukturę oświatową to robimy te rzeczy, które są bezwzględnie konieczne. Wykonaliśmy za około 300 tysięcy przebudowę szkoły w Wojciechowie. W najbliższej edycji „Polskiego Ładu” planujemy złożyć szkołę nr 1, zdając sobie sprawę, że tu będzie mocna rywalizacja, ponieważ środków na ten cel jest około 3 miliardy w skali kraju. Każdy samorząd może złożyć do 10 wniosków, więc na pewno będzie to bardzo trudne. Mimo wszystko będziemy starali się złożyć tę szkołę do modernizacji ze środków rządowych.

f. głosowanie każdego wniosku osobno, (12:54:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Ze względu na fakt, że wniosek Komisji Finansów i Budżetu był najdalej idący poddam go pod głosowanie w pierwszej kolejności.

Głosowanie wniosku Komisji Finansów w spr. przyjęcia przedłożonego projektu budżetu na 2023 r. bez wprowadzania zmian. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Marek Leśniak, Paweł Wiendlocha
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek

g. głosowanie całej uchwały budżetowej. (12:56:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 r. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. (zał. nr 2) (12:57:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 3) (12:59:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. (zał. nr 4) (13:02:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5) (13:03:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno. (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

12. Podjęcie uchwały w w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. (zał. nr 6) (13:04:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Paweł Wiendlocha, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Leszczyński

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. ( zał. nr 7) (13:05:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek

 

14. Zapytania i wolne wnioski. (13:06:00)

Artur Paluch: Chciałem podziękować za utrzymanie oświetlenia ulicznego na takich samych zasadach jak to  było do tej pory oraz za odśnieżanie dróg i chodników. Zarówno jedno jak i drugie znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa.

Pan Piotr Gręda: Wnioskuję o zmianę organizacji ruchu przy ul. Zielonej żeby dopuścić ruch rowerowy w obu kierunkach.

15. Zakończenie obrad. (13:08:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LXVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1308.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor