Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LXVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 17 stycznia 2023 roku

Obrady rozpoczęto 2023-01-17 o godz. 12:10:53, a zakończono o godz. 12:43:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Irena Hadasik
 8. Marek Leśniak
 9. Łukasz Czołkos
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 13. Tomasz Harciarek
 14. Paweł Wiendlocha

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:10:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LXVIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny radny Klaudiusz Małek.

2.Przedstawienie porządku obrad. (12:11:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmianę jego siedziby.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:13:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

 

4.Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:13:00)

 

Sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 stycznia 2023r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia zaopiniowano plan pracy komisji na 2023 rok oraz przeanalizowano dwa wnioski mieszkaniowe, opiniując jeden z nich.

5.Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)

Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady  w dniu 28 grudnia 2022 r. wpłynęło pismo Pana Grzegorza Rataja w sprawie budowy wodociągu do posesji w Kol. Łomnickiej 68 (od str. Wysokiej).

15 stycznia 2023 roku Przewodniczący uczestniczył w koncercie karnawałowym książęcej orkiestry symfonicznej pod batutą Marka Kudry, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

6.Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)

I Na sesji w  dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

497

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 r.

w trakcie realizacji

498

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.

w trakcie realizacji

499

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.

w trakcie realizacji

500

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036.

w trakcie realizacji

501

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno.

wykonana

502

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

wykonana

503

w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

127

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

128

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

129

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

130

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

29.12.2022

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego ósmej kadencji.

04.01.2022

 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami banku ING S.A. podczas którego nastąpiło podpisanie umowy na obsługę rachunków bankowych gminy Olesno na 2023 rok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu z projektantami firmy FHU Top.m.design. opracowującymi program funkcjonalno-użytkowy PFU dotyczący centrum szkolenia służ ratowniczych, które ma powstać w Oleśnie.

06.01.2023

 • wspólnie z parafią Bożego Ciała oraz Miejskim Domem Kultury w Oleśnie zorganizowałem Orszak Trzech Króli, który uroczyście przeszedł ulicami miasta.

09.01.2023

 • odbyłem spotkanie z Prezesem firmy Remondis. Spotkanie dotyczyło planów i współpracy na kolejny rok umowy oraz odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

10.01.2023

 • zorganizowałem noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie naszej gminy. W trakcie spotkania podsumowano miniony rok oraz największe inwestycje zrealizowane w kilku ostatnich latach. Była to również okazja do zapoznania gości z planami budżetowymi na 2023 rok oraz aktualnymi warunkami inwestycyjnymi w gminie Olesno. 

11.01.2023

 • odbyłem spotkanie z animatorami sportu Panem Rafałem Gniłą oraz Panem Jan Stanisławczykiem w sprawie wydarzeń sportowych w roku 2023. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

12.01.2022

 • uczestniczyłem w konferencji inaugurującej wdrażanie Programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, która odbyła się w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Honorowymi gośćmi byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy  i Polityki Regionalnej.
 • na zaproszenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewody Opolskiego uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmian w regulaminach wynikających z Uchwały Rady Ministrów nr 205/2022, zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021, powołującą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Spotkanie odbyło się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

15.01.2023

 • gościłem podczas koncertu karnawałowego książęcej orkiestry symfonicznej pod batutą Marka Kudry, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

16.01.2023

 • wspólnie z Kierownik Małgorzatą Pach odbyłem spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

7.Odpowiedzi na interpelacje. (12:19:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje-punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok. (zał. nr 1) (12:19:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. (zał. nr 2) (12:24:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Paweł Wiendlocha, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno. (zał. nr 3) (12:26:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmianę jego siedziby. (zał. nr 4) (12:28:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmianę jego siedziby. (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby. (zał. nr 5) (12:29:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby. (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Paweł Wiendlocha, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

13. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna. (zał. nr 6) (12:31:00)

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Irena Hadasik poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie w dniu 10 stycznia 2023 roku podczas którego rozpatrzono przedmiotową skargę uznając ją za bezzasadną. Następnie Przewodnicząca odczytała uzasadnienie komisji do przedmiotowej skargi.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uznający skargę na działalność Burmistrza za bezzasadną.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Grzegorz Biernacki, Paweł Wiendlocha, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Piotr Gręda, Tomasz Harciarek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (zał. nr 7) (12:37:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (12:39:00)

 

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (zał. nr 8) (12:39:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Paweł Wiendlocha, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek

15.Zapytania i wolne wnioski. (12:41:00)

Radny Piotr Gręda ponowił wniosek o przejście dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Krasickiego.

16.Zakończenie obrad. (12:43:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1243.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor