Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa gruntu pod lokalizację "Wesołego Miasteczka" Dni Olesna 2023

„MIEJSKIE CENTRUM SPORTU

I REKREACJI W OLEŚNIE”

Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej 10A

KRS 0000442708; NIP: 5761575805; REGON 161498908

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na stawkę czynszu dzierżawnego gruntu

przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie

pod lokalizację Wesołego Miasteczka

na okres trwania imprezy „Dni Olesna 2023”.

              Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego gruntu o pow. 0,2300 ha stanowiącego część nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 3140/2 opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00050422/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście, z przeznaczeniem na urządzenie „Wesołego Miasteczka” – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

             Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 24 000,00 zł netto. Do ostatecznie wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.

            Oferent który wygra przetarg, zobowiązany będzie również do dostarczenia spółce 100 bezpłatnych biletów wstępu na urządzenia rekreacyjne, które to bilety zostaną przeznaczone dla uczestników konkursów i loterii. 

             Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania imprezy „Dni Olesna 2023” w dniach 28 od godziny 15.00 do dnia 30  lipca 2023 roku włącznie. Oferentowi, który wygra przetarg przysługiwać będzie prawo wykorzystania nieruchomości bez dodatkowych opłat w dniu 31 lipca br, celem złożenia urządzeń i uporządkowania terenu. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

          Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2023 o godzinie 11.30 w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, w sali 114 (I piętro).

              Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 22.03.2023 roku na konto spółki ING Bank Śląski 71 1050 1487 1000 0023 5247 1300. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz spółki jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

           Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana będzie się uchylać od zawarcia umowy, Prezes Zarządu spółki może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydrukowany nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.
  3. aktualne orzeczenia techniczne dotyczące urządzeń rekreacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514).oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz.U. 2001 nr 77 poz. 827), które będą użytkowane w okresie „Dni Olesna 2023”. Data ważności tych orzeczeń musi być dłuższa niż termin organizacji powyższej imprezy masowej.
  4. polisę ubezpieczeniową o.c.w zakresie prowadzonej działalności.

 

          Spółka nie gwarantuje wyłączności w zakresie usług Wesołego Miasteczka na innych działkach na terenie miasta Olesna podczas imprezy „Dni Olesna 2023”

Oferent który wygra przetarg, zobowiązany będzie do wpłacenia na konto spółki kwoty wylicytowanego czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:

- I rata w kwocie wynoszącej 50% najpóźniej do dnia 21.07.2023 roku,

- II rata w kwocie wynoszącej 50% najpóźniej do dnia 04.08.2023 roku.

       Oferent, który wygra przetarg i zajmie wydzierżawiony teren pod lokalizację „Wesołego Miasteczka” ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za właściwą eksploatację i bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych.

          Ponadto oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie przed udostępnieniem urządzeń przedłożyć protokół z montażu urządzeń podpisany przez uprawnionego konserwatora urządzeń rozrywkowych. Koszt uzyskania pozytywnej opinii konserwatora obciąża w całości oferenta.

         Oferent, który wygra przetarg i zajmie wydzierżawiony teren pod lokalizację „Wesołego Miasteczka”  zobowiązuje się przez cały okres dzierżawy do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także obowiązujących przepisów, w zakresie ochrony sanitarno-epidemiologicznej i ochrony środowiska na dzierżawionym terenie.

        Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 roku do zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej w wysokości wykazanej na poszczególnych podlicznikach. Zobowiązuje się również do przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu, w jakim został on wydzierżawiony.

           Oferent, który wygra przetarg, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do spółki za zawinione działania lub zaniechania w imieniu własnym oraz osób, z pomocą których Oferent realizuje przyjęte obowiązki.

         Przyszły Dzierżawca zapłaci kary umowne na rzecz spółki w wysokości 20% wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego, za rażące niedopełnienie wynikających z umowy dzierżawy obowiązków za każdy dzień dzierżawy. Kary będą dotyczyć w szczególności dopuszczenia do realizacji umowy, osób nieposiadających stosownych uprawnień.

         Spółka jako Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w obecności przyszłego Dzierżawcy w okresie trwania okresu dzierżawy, kontroli prawidłowości funkcjonowania poszczególnych urządzeń rozrywkowych.

       Spółka jako Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wpięcia poszczególnych obiektów i budowli zaplecza „Wesołego miasteczka” do istniejących szaf rozdzielczych niskiego napięcia, których usytuowanie uwidocznione jest na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia, a ponadto do całodobowego pogotowia energetycznego w okresie trwania dzierżawy, które będzie na bieżąco usuwać ewentualne awarie w punktach dystrybucyjnych energii elektrycznej. Nieodpłatne usuwanie awarii nie dotyczy jednak instalacji wewnętrznych i urządzeń stanowiących własność przyszłego Dzierżawcy.

         Podstawowe zasilanie energetyczne wszystkich urządzeń rekreacyjnych i zabawowych, które będą użytkowane w trakcie imprezy „Dni Olesna 2023” Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć własnym kosztem i staraniem z odrębnego źródła.

        Spółka jako Wydzierżawiający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt usuwanie na bieżąco wszelkich odpadów i śmieci z wydzierżawionego terenu.

              Żadna ze stron przyszłej umowy nie będzie odpowiedzialna, w tym nie będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych, odszkodowania lub odstępnego względem drugiej strony, w przypadku gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek wystąpienia okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej w tym wprowadzenia przez organy państwowe obostrzeń i zakazów, uniemożliwiających wykonanie umowy, innych zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. W takim przypadku Spółka jako Wydzierżawiający zwróci wpłacone przez Oferenta wadium - nie później niż w terminie 3 dni od dnia niewykonania umowy.

              Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u Prezesa MCSIR w Oleśnie ul. Wachowska 10 A, telefon 34-359-68-16. w także w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 211, II piętro, telefon 34/350-91-81 w godzinach pracy urzędu.

 

Olesno, dnia 28 lutego 2023 roku

                                                                                                                                       Prezes

                                                                                                                               Jerzy Minkiewicz

Zobacz oryginał: PDFOgłoszenie o I przetargu nieograniczonym - Wesołe Miasteczko - Dni Olesna 2023.pdf (1,99MB)