Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzisku

Olesno, dnia 15 czerwca 2023 roku

Nr Z.III.6733.3.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

że w dniu 15 czerwca 2023 roku, została wydana decyzja Nr Z.III.6733.3.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grodzisko, na działkach w obrębie Olesno nr ewid: 4757, 4758, 4759, 5387, 4829, na działkach w obrębie Świercze k.m. 2 nr ewid.: 318/19, 320/19, 321/19, 322/19, 325/19, 344/19, 345/17, 346/14, 373/19, 374/19, 492/19, 529/29, działkach w obrębie Grodzisko k.m. 1 nr ewid.: 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 21, 25, 28, 36, 63/31, 78/37, 79/32, 142/29, 143/29, 146/17, 150/11, 151/11, 154, 158/27, 162/26, 165/31, działkach w obrębie Grodzisko k.m. 2 nr ewid.: 6, 10, 11, 17, 31, 41, 60/25, 64/25, 73/3, 74/2, 75/2, 76/5, 77/1, 81/5, 123/3, 128/12, 129/12, 130/5, 130/27, 131/5, 133/16, 137/35, 138/35, 141/42, 142/42, 143, 145/40, 146/40, 985/13, 986/13, 2308/12, 2310/5, 2312/5, 2313/5, działkach w obrębie Grodzisko k.m. 8 nr ewid.: 6, 12, 13, 17, 27/2, 30, 31, 34, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 71/7, 74/7, 83/10, 96/64, 100/9, 101/9, 102/9, 103/21, 104/21, 106/21, 107/21, 108/4, 117/5, 118/4, 119/2, 123/18, 125/4, 129/4, 130/4, 131/42, 132/41, 133/41, 134/4, 138/5, 138/6, 140/35, 141/35, 142/35, 143/4, 148/4, 151/4, 153/37, 154/37, 162, 163, 164, 165, 166/6, 167/25, 172/2, 173/1, 173/2, 166/5, działkach w obrębie Grodzisko k.m. 9 nr ewid.: 68/1, 69/1, 70/1, 83/1, 85/1, 242/1, 243/1, 258/21, 258/22, 278/1, 279/1, działkach w obrębie Grodzisko k.m. 22 nr ewid.: 313/28, 315/25, gmina Olesno.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie.Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 22 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Olesna

                                                                                     Sylwester Lewicki 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Świercze.
  2. Sołtys wsi Grodzisko

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD