Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji

PDFInformacja o wynikach II naboru.pdf (115,23KB)
 

Burmistrz Olesna

ogłasza II nabór na stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. inwestycji

 

 1. Nazwa i adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 1. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. inwestycji, wymiar etatu: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne (o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku),
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego min. 3 lata stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • znajomość przepisów:
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa Prawo Budowlane,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze,
 1. Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówień publicznych,
 • znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw dotyczących inwestycji ogólnobudowlanych Gminy Olesno,
 • przygotowywanie  do realizacji inwestycji przyjętych przez Radę Miejską poprzez:
 • przygotowywanie zlecenia na opracowywanie projektów technicznych oraz kosztorysów inwestorskich i „ślepych”;
 • uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji uzgodnień;
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia budowlanego;
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowywanie zleceń na nadzór techniczny, autorski, geodezyjny, archeologiczny itp. nad realizowanymi inwestycjami;
 • bieżący nadzór nad realizowanymi inwestycjami Gminy, w tym w szczególności:
 • przekazywanie wykonawcom terenu budowy;
 • prowadzenie kontroli zgodności zakresu realizowanej inwestycji, jakości wykonywanych robót oraz kosztu inwestycji z dokumentacją techniczną, umową oraz przyjętym harmonogramem wykonawstwa i finansowania;
 • organizowanie i dokonywanie komisyjnych odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
 • egzekwowanie od wykonawców napraw wynikających z udzielonych gwarancji jakościowych i rękojmi na wady dotyczące wykonywanych przez nich inwestycji;
 • organizowanie i przeprowadzenie komisyjnych odbiorów pogwarancyjnych.
 • opracowywanie wymaganych przepisami  sprawozdań z realizacji inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:
 • wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektu planu postępowań,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowych,
 • przygotowywanie umów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego oraz prowadzenie ich rejestru,
 • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych,
 • sporządzanie protokołów lub dokumentacji podstawowych czynności z postępowania przetargowego oraz umów,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego zamówień publicznych,
 • publikowanie ogłoszeń o zamówieniach oraz pozostałych wymaganych dokumentów na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Biuletynu Zamówień publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
  • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno) wyposażony w windę, z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca wyjazdów w teren oraz kontaktów z instytucjami i jednostkami w zakresie realizacji zadań.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Określenie sposobu, terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć:

 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji” zamieszczonym na zaklejonej kopercie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.09.2023 r. do godz. 1400 r.

Za termin złożenia dokumentów, uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

W przypadku zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb pracownika.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

 

 

INFORMACJA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
 2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: .
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.06.2018, str. 2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)
PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (215,67KB)
PDFoświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)