Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Olesna w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OLESNA

z dnia 05.09. 2023 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku.

Burmistrz Olesna działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały nr LXXVIII/569/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2023r. zawiadamia, że Rada Miejska w Oleśnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Olesno, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

1. Rada Miejska w Oleśnie, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;

2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;

3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;

4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;

5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

 

                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                  Sylwester Lewicki        

PDFObwieszczenie Burmistrza Olesna w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku.pdf (605,16KB)