Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Ochrona różnorodności biologicznej południowo-wschodniej części Subregionu Północnego Opolszczyzny

Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Ochrona różnorodności biologicznej południowo-wschodniej części Subregionu Północnego Opolszczyzny".

Ustanawia się partnerstwo, zwane dalej Partnerstwem, na rzecz realizacji Projektu "Ochrona różnorodności biologicznej południowo-wschodniej części Subregionu Północnego Opolszczyzny", realizowanego w ramach Działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.

Partnerstwo zostało zwarte pomiędzy:

Gminą Olesno, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, reprezentowaną przez Sylwestra Lewickiego - Burmistrza Olesna,

a

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 74, 46-300 Olesno, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno Grzegorza Kimlę,

Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole - reprezentowaną przez Alicję Majewską, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

 

Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu. Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano wykonanie działań zmierzających do wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności południowo-wschodniej części Subregionu Północnego Opolszczyzny, w tym poprawy stanu ochrony ekosystemów i gatunków, w tym poprzez: utworzenie 2 nowych rezerwatów przyrody: Kozłowickie Grądy i Osieczańskie Modrzewie wraz z opracowaniem dokumentacji na potrzeby ustanowienia planów ochrony ww. rezerwatów oraz oznakowaniem ich granic, wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-hydrologicznej wskazującej sposób zarządzania wodami w rezerwacie przyrody Smolnik, utworzenie uprawy zachowawczej chwastów w Świerczu wraz z wykonaniem schronień dla owadów, zwalczanie gatunku inwazyjnego - tawuły kutnerowatej w Bodzanowicach, skanalizowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w celu ochrony rezerwatu przyrody Kamieniec oraz obszaru Natura 2000 Szumirad oraz planowane zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Produktem projektu będzie wsparcie 4 rezerwatów przyrody, 1 obszaru Natura 2000, opracowane zostaną 2 dokumentacje planistyczne z zakresu ochrony przyrody oraz jedna ekspertyza przyrodnicza, wybudowane zostaną elementy infrastruktury edukacji przyrodniczej, zrealizowane zostaną zadania promocyjne.

Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji przedmiotowego Projektu.

Załącznik:

PDFUmowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Ochrona różnorodności biologicznej południowo-wschodniej części Subregionu Północnego Opolszczyzny.pdf (3,95MB)