Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.8.2022 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr Z.III.6220.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. dla przedsięwzięcia funkcjonującego pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 7 w miejscowości Łomnica, gmina Olesno”

Olesno, dnia 5 stycznia 2024 roku

Z.III.6220.8.2022

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

             Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w toku postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 11 lipca 2022 r. spółki PCWO ENERGY PV 1392 Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr Z.III.6220.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. dla przedsięwzięcia funkcjonującego pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 7 w miejscowości Łomnica, gmina Olesno” w zakresie, cyt.: „1. Zmianie mocy pojedynczego modułu z „od 250 do 350 Wp” na „od 250 do 1000 Wp”; 2. Zmianie liczby paneli fotowoltaicznych z „od 2856 do 4000 tys. szt” na „do 4000 szt.”

zawiadamiam strony postępowania

  1. O decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.2966.2022.oś z dnia 26 września 2023 r. uchylającej zaskarżoną decyzję Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.8.2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie odmowy zmiany decyzji nr Z.III.6220.15.2019 r. z dnia 10 grudnia 2019 r.
  2. O wezwaniu z dnia 11.10.2023 r. do przedłożenia aktualnego pełnomocnictwa Spółki.
  3. O przedłożeniu w dniu 31.10.2023 r. aktualnego pełnomocnictwa Spółki.
  4. O wezwaniu z dnia 6.11.2023 r. o korektę wnioskowanych zmian w zakresie zgodnym z treścią decyzji pierwotnej.
  5. O zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  6. O możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
  7. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.01.2024 r.
  8. Jednocześnie informuję, iż wydanie decyzji nastąpi po upływie siedmiodniowego terminu od zakończenia terminu wynikającego z publicznego obwieszczenia zawiadomienia o zakończeniu postępowania skierowanego do stron postępowania.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami

mgr Kamil Brzęczek

 
Zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.