Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.7.2023 o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 grudnia 2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wachów, Gmina Olesno, proj. Wachów III”

Olesno, dnia 8 stycznia 2024 roku

Z.III.6220.7.2023

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), w związku z wydaną na wniosek spółki Elektrownia PV 98 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr Z.III.6220.7.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wachów, Gmina Olesno, proj. Wachów III”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 187, 188, 189 ark. m. 1 obręb Wachów

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. O wydaniu na wniosek ww. spółki postanowienia nr Z.III.6220.7.2023 z dnia 8 stycznia 2024 r. prostującego w części oczywistą omyłkę w zakresie określenia powierzchni realizowanego przedsięwzięcie oraz odmawiającego sprostowania w zakresie rozszerzenia jego kwalifikacji.
  2. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

       Od niniejszego postanowienia przysługuje Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec tut. organu, który wydał postanowienie. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia zażalenia lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami

mgr Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, na tablicy na terenie miejscowości Wachów, Wachowice, Leśna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.