Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.12.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: Wybudowaniu farmy fotowoltaicznej PV Jonek II do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w tym przyłączem

Olesno, dnia 9 stycznia 2024 roku

Z.III.6220.12.2023

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

                 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.),

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania o:

  1. Wszczęciu postępowania na wniosek złożony w dniu 7 grudnia 2023 r. i uzupełniony w dniu 3 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na cyt.: „Wybudowaniu farmy fotowoltaicznej PV Jonek II do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w tym przyłączem” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 20/4 ark. m. 41, nr 109/1 ark. m. 1 obręb Stare Olesno.
  2. Wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.12.2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o opinie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.
  3. Braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą ooś. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 29.02.2024 r.
  4. Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami
mgr Kamil Brzęczek


Zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.